Rozhodnutí NS

27 Cdo 1100/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:05/22/2019
Spisová značka:27 Cdo 1100/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:27.CDO.1100.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Přípustnost dovolání
Dotčené předpisy:§ 238 odst. 1 písm. i,j) o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
27 Cdo 1100/2019-80


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Marka Doležala a soudců JUDr. Filipa Cilečka a JUDr. Petra Šuka v právní věci žalobkyně AQ fin s. r. o., se sídlem v Rokycanech, Gottliebova 34, PSČ 337 01, identifikační číslo osoby 24138614, proti žalovanému J. K., narozenému XY, bytem XY, o zaplacení 968 Kč s příslušenstvím, o žalobách na obnovu řízení a pro zmatečnost podaných žalovaným proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 30. 5. 2012, č. j. 44 EC 1127/2011-39, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 25 C 8/2017, o dovolání žalovaného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 16. 11. 2018, č. j. 14 Co 393/2018-53, takto:

      Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:

[1] V záhlaví označeným usnesením Městský soud v Praze potvrdil usnesení ze dne 14. 8. 2018, č. j. 25 C 8/2017-43, jímž Obvodní soud pro Prahu 4 neustanovil žalovanému zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení (výrok I.) a nepřiznal mu osvobození od soudních poplatků pro dovolací řízení (výrok II.).

[2] Proti usnesení odvolacího soudu podal žalovaný dovolání, jež Nejvyšší soud odmítl jako nepřípustné podle § 238 odst. 1 písm. i) a j) a § 243c odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“).

[3] K absenci výroku o náhradě nákladů dovolacího řízení srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 7. 2002, sp. zn. 20 Cdo 970/2001, uveřejněné pod číslem 48/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek.

[4] Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (od 30. 9. 2017) se podává z části první, článku II bodu 2 zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 22. 5. 2019


JUDr. Marek Doležal
předseda senátu