Rozhodnutí NS

23 Nd 14/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:06/27/2019
Spisová značka:23 Nd 14/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:23.ND.14.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Přípustnost odvolání
Dotčené předpisy:§ 174a odst. 9 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
23 Nd 14/2019-69


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Dese a soudců JUDr. Pavla Horáka, Ph.D., a JUDr. Jiřího Handlara, Ph.D., v právní věci navrhovatele T. R., nar. XY, bytem XY, o návrhu na určení lhůty k provedení procesního úkonu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 75 EXE 5324/2016, o odvolání navrhovatele proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 7. 8. 2018, č. j. 30 UL 16/2018-8, t a k t o :


I. Řízení o odvolání navrhovatele proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 7. 8. 2018, č. j. 30 UL 16/2018-8, se zastavuje.

II. Navrhovatel nemá právo na náhradu nákladů řízení.

O d ů v o d n ě n í :
  Městský soud v Praze usnesením ze dne 7. 8. 2018, č. j. 30 UL 16/2018-8, odmítl návrh navrhovatele na určení lhůty (výrok I.) a navrhovateli nepřiznal právo na náhradu nákladů řízení (výrok II). Proti tomuto usnesení podal navrhovatel odvolání datované dnem 27. 12. 2018.

  Podle ustanovení § 174a odst. 9 věty druhé zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích) proti rozhodnutí soudu o návrhu na určení lhůty nejsou přípustné opravné prostředky.

  Tomu, že proti rozhodnutí soudu o návrhu na určení lhůty nejsou přípustné opravné prostředky, tedy ani odvolání, koresponduje skutečnost, že funkční příslušnost soudu pro projednání odvolání proti rozhodnutí soudu o návrhu na určení lhůty zákon o soudech a soudcích ani občanský soudní řád neupravuje.

  Nedostatek funkční příslušnosti je přitom neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení, jehož důsledkem je vždy zastavení řízení (srov. § 104 odst. 1 věta první o. s. ř.). Je-li podáno „odvolání“ proti rozhodnutí odvolacího soudu, je Nejvyšší soud jako vrcholný článek soustavy obecných soudů a jako soud, který je funkčně příslušný k rozhodování o opravném prostředku proti rozhodnutím odvolacích soudů, příslušný i k rozhodnutí o zastavení řízení (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 5. 2001, sp. zn. 20 Cdo 1535/99, uveřejněné v časopise Soudní judikatura roč. 2001 pod číslem 85).

  Protože zde tedy není soudu, který by byl – jak výše uvedeno – funkčně příslušný k rozhodnutí o odvolání navrhovatele proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 7. 8. 2018, č. j. 30 UL 16/2018-8, Nejvyšší soud řízení o tomto podání navrhovatele zastavil (§ 243c, § 104 odst. 1 věta první o. s. ř.).

  O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 174a odst. 5 věty druhé zákona o soudech a soudcích a § 151 odst. 1 o. s. ř., neboť navrhovatel nemá ve smyslu ustanovení § 174a odst. 8 věty druhé zákona o soudech a soudcích právo, aby mu stát nahradil náklady, které mu v tomto řízení vznikly.

  P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

  V Brně dne 27. 6. 2019


  JUDr. Zdeněk Des
  předseda senátu