Rozhodnutí NS

20 Cdo 3657/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:11/12/2019
Spisová značka:20 Cdo 3657/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:20.CDO.3657.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Přípustnost dovolání
Dotčené předpisy:§ 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
20 Cdo 3657/2019-169
USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Karla Svobody, Ph.D. a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D. a JUDr. Zbyňka Poledny v exekuční věci oprávněné Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem v Praze 5, náměstí Junkových č. 2808/2, identifikační číslo osoby 25788001, zastoupené Mgr. Miroslavem Faměrou, advokátem se sídlem v Praze 6, U stanice č. 11/4, proti povinnému L. D., narozenému XY, bytem XY, zastoupeného Mgr. Danielem Grimmem, advokátem se sídlem v Ostravě, Janáčkova č. 1089/20, pro 1 948 Kč, o odklad exekuce, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. 14 EXE 384/2013, o dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 30. dubna 2019, č. j. 20 Co 123/2019-73, takto:

Dovolání se odmítá.


Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud České republiky dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 30. dubna 2019, č. j. 20 Co 123/2019-73, kterým bylo potvrzeno usnesení Obvodního soudu pro Prahu 8 ze dne 4. února 2019, č. j. 14 EXE 384/2013-41, jímž byl zamítnut návrh povinného na odklad předmětné exekuce, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony a část první čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) – dále jen „o. s. ř.“, odmítl, protože směřuje proti výroku usnesení odvolacího soudu vydaného v řízení, jehož předmětem bylo v době vydání rozhodnutí obsahujícího napadený výrok peněžité plnění nepřevyšující 50 000 Kč [§ 238 odst. 1 písm. c) o. s. ř., srov. shora výši částky, pro niž byla exekuce nařízena], a proti výroku usnesení odvolacího soudu, jímž bylo rozhodnuto ve věci odkladu provedení výkonu rozhodnutí nebo exekuce [§ 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř.], a v dovolacím řízení proto nelze pokračovat.

Dovolatel ve svém podání dále žádá dovolací soud, aby „odložil vykonatelnost či právní moc Usnesení o příklepu 20 Co 123/2019 MSPHA“. Vzhledem k tomu, že toto blíže nespecifikované rozhodnutí není předmětem tohoto dovolacího řízení, nebylo o této žádosti povinného dovolacím soudem rozhodováno.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 12. 11. 2019


JUDr. Karel Svoboda, Ph.D.
předseda senátu