Rozhodnutí NS

29 NSCR 123/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:04/09/2019
Senátní značka:29 NSCR 123/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:29.NSCR.123.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Insolvenční řízení
Dotčené předpisy:§ 430 IZ.
Kategorie rozhodnutí:D
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
KSPA 56 INS XY
29 NSČR 123/2018-P2-64


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců Mgr. Milana Poláška a JUDr. Heleny Myškové v insolvenční věci dlužníka M. J., narozeného XY, bytem XY, zastoupeného JUDr. Milanem Švábem, advokátem, se sídlem ve Svitavách, náměstí Míru 49/67 PSČ 568 02, vedené u Krajského soudu v Hradci Králové - pobočky v Pardubicích pod sp. zn. KSPA 56 INS XY, o přihlášce pohledávky věřitele č. 2, o dovolání věřitele č. 2 HAPPY SUNRISE LTD., se sídlem v Londýně, Albert Place, Lawford House, N3 1R1, 4th floor, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, registrační číslo osoby 4911079, zastoupeného JUDr. Petrem Kočím, Ph. D., advokátem, se sídlem v Praze 1, Opletalova 1535/4, PSČ 110 00, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 29. ledna 2018, č. j. KSPA 56 INS XY, 1 VSPH XY, takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:


[1] Usnesením ze dne 16. května 2012, č. j. KSPA 56 INS XY, Krajský soud v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích (dále jen „insolvenční soud“), určil, že se nepřihlíží k přihlášce pohledávky věřitele č. 2 HAPPY SUNRISE LTD. (dále jen „věřitel H“) ve výši 2.478.444 Kč (bod I. výroku), přihlášku pohledávky věřitele H v této výši odmítl (bod II. výroku), a určil, že právní mocí tohoto usnesení končí účast věřitele H v insolvenčním řízení (bod III. výroku).

[2] K odvolání věřitele H Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 20. února 2014, č. j. KSPA 56 INS XY, 3 VSPH XY, změnil usnesení insolvenčního soudu tak, že se přihláška pohledávky věřitele H neodmítá.

[3] K dovolání dlužníka Nejvyšší soud usnesením ze dne 22. prosince 2014, č. j. KSPA 56 INS XY, 29 NSČR 126/2014-P2-20, zrušil usnesení odvolacího soudu ze dne 20. února 2014 a věc vrátil odvolacímu soudu k dalšímu řízení.

[4] Odvolací soud následně usnesením ze dne 30. března 2017, č. j. KSPA 56 INS XY, 3 VSPH XY, zrušil usnesení insolvenčního soudu ze dne 16. května 2012 a věc vrátil insolvenčnímu soudu k dalšímu řízení.

[5] Insolvenční soud usnesením ze dne 26. července 2017, č. j. KSPA 56 INS XY, opět určil, že se nepřihlíží k přihlášce pohledávky věřitele H ve výši 2.478.444 Kč (bod I. výroku), přihlášku pohledávky věřitele H v této výši odmítl (bod II. výroku) a určil, že právní mocí tohoto usnesení končí účast věřitele H v insolvenčním řízení (bod III. výroku).

[6] O odvoláních dlužníka a věřitele H proti usnesení insolvenčního soudu ze dne 26. července 2017 rozhodl Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 29. ledna 2018, č. j. KSPA 56 INS XY, 1 VSPH XY, tak, že:

1/ Odmítl odvolání dlužníka (první výrok).

2/ Potvrdil usnesení insolvenčního soudu (druhý výrok).

[7] Proti druhému výroku usnesení odvolacího soudu ze dne 29. ledna 2018 podal věřitel H dovolání, jehož přípustnost vymezuje ve smyslu ustanovení § 237 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“), argumentem, že napadené rozhodnutí zejména závisí na vyřešení otázky hmotného a procesního práva, která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena a na vyřešení otázky hmotného a procesního práva, při jejímž řešení má být dovolacím soudem posouzena právní otázka jinak.

[8] Dovolatel namítá, že napadené rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení věci (dovolací důvod dle § 241a odst. 1 o. s. ř.), a požaduje, aby Nejvyšší soud napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil odvolacímu soudu k dalšímu řízení.

[9] Dlužník ve vyjádření navrhuje dovolání zamítnout.

[10] Nejvyšší soud dovolání, jež může být přípustné jen podle § 237 o. s. ř. a pro něž neplatí žádné z omezení přípustnosti vypočtených v § 238 o. s. ř., odmítl podle § 243c odst. 1 a 2 o. s. ř.

[11] Učinil tak proto, že napadené rozhodnutí je ve výkladu (dovoláním předestřené) otázky, zda přihláška pohledávky věřitele H je včasná, s přihlédnutím k tomu, že jde o věřitele z členské země Evropské unie, souladné s ustálenou judikaturou, konkrétně s usnesením Nejvyššího soudu ze dne 4. září 2008, sen. zn. 29 NSČR 4/2008, uveřejněným pod číslem 25/2009 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, s usnesením Nejvyššího soudu ze dne 22. října 2009, sen. zn. 29 NSČR 27/2009, uveřejněným pod číslem 63/2010 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, s usnesením Nejvyššího soudu ze dne 27. července 2011, sen. zn. 29 NSČR 21/2009, uveřejněným pod číslem 150/2011 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, a s usnesením Nejvyššího soudu ze dne 31. května 2012, sen. zn. 29 NSČR 13/2010, uveřejněným pod číslem 138/2012 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, jakož i se závěry, jež Nejvyšší soud zformuloval ve svém zrušujícím usnesení v této věci (ze dne 22. prosince 2014). Důvod ke změně této (ustálené) judikatury Nejvyšší soud neshledává ani na základě obsahu dovolání.

[12] Tyto závěry odpovídají skutkovému stavu věci, z nějž vyšel odvolací soud (že dlužník nebyl vyrozuměn o postoupení pohledávky), a který dovoláním nemůže být zpochybněn.

[13] Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (v aktuálním znění) se podává z bodu 2., článku II, části první zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Srov. k tomu dále (ve vazbě na skutečnost, že insolvenční řízení bylo zahájeno před 1. lednem 2014) i usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. dubna 2014, sen. zn. 29 NSČR 45/2014, uveřejněné pod číslem 80/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek.

Poučení: Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dovolateli, dlužníku, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) a státnímu zastupitelství, které (případně) vstoupilo do insolvenčního řízení, se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 9. dubna 2019


JUDr. Zdeněk Krčmář
předseda senátu