Rozhodnutí NS

30 Cdo 2071/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:04/28/2020
Spisová značka:30 Cdo 2071/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2020:30.CDO.2071.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Odpovědnost státu za škodu
Dotčené předpisy:§ 20 odst. 1 předpisu č. 6/2002Sb.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
30 Cdo 2071/2019-324


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohumila Dvořáka a soudců JUDr. Davida Vláčila a JUDr. Františka Ištvánka v právní věci žalobce M. K., narozeného XY, bytem XY, zastoupeného JUDr. Alfrédem Šrámkem, advokátem se sídlem v Ostravě, Českobratrská 1403/2, proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 424/16, o náhradu škody, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 12 C 162/2016, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 20. 2. 2018, č. j. 21 Co 468/2017-299, t a k t o:

Věc se postupuje velkému senátu občanskoprávního a obchodního kolegia.


O d ů v o d n ě n í:


V dovolacím řízení v této věci má být posouzena otázka výkladu § 13 odst. 1 a 2 zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, v případě majetkové újmy (škody) způsobené nezákonným ustanovením opatrovníka účastníkovi řízení a nedostatečným hájením jeho zájmu takto soudem ustanoveným opatrovníkem. Procesní senát přitom při předběžném posouzení dovolání dospěl k jinému závěru, než k jakému dospěl Nejvyšší soud v rozsudku ze dne 17. 9. 2014, sp. zn. 28 Cdo 2150/2012, na nějž dovolatel odkazuje, a podle kterého je v takovém případě třeba uplatněný nárok posoudit nikoliv jako škodu způsobenou vydáním nezákonného rozhodnutí, nýbrž z titulu nesprávného úředního postupu.

Vzhledem k uvedenému rozhodl procesní senát o postoupení věci (dle § 20 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů), k rozhodnutí velkému senátu občanskoprávního a obchodního kolegia.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. 4. 2020


JUDr. Bohumil Dvořák
předseda senátu