Rozhodnutí NS

26 Cdo 448/2020

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:04/07/2020
Spisová značka:26 Cdo 448/2020
ECLI:ECLI:CZ:NS:2020:26.CDO.448.2020.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Poplatky soudní
Zastavení řízení
Dotčené předpisy:§ 9 odst. 2 předpisu č. 549/1991Sb. ve znění od 30.09.2017
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
26 Cdo 448/2020-70
USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Miroslavem Ferákem ve věci žalobce Bytového družstva Janského - Kurzova, se sídlem v Praze 5 – Stodůlkách, Janského 2370/91, IČO: 04829107, zastoupeného JUDr. Alenou Šťastnou, advokátkou se sídlem v Praze 1, Senovážné náměstí 978/23, proti žalované LIMA Interier s.r.o., se sídlem v Praze 5 – Stodůlkách, Janského 2372, IČO: 25622030, zastoupené Mgr. Annou Dolejskou, advokátkou se sídlem v Praze 1, Senovážné náměstí 1464/6, o vyklizení nebytového prostoru, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 31 C 87/2019, o dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 21. srpna 2019, č. j. 19 Co 192/2019-50, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 3.388,- Kč k rukám JUDr. Aleny Šťastné, advokátky se sídlem v Praze 1, Senovážné náměstí 978/23, do tří dnů od právní moci tohoto usnesení.


Odůvodnění:

Žalovaná podala dovolání proti výroku I. rozsudku Městského soudu v Praze jako soudu odvolacího ze dne 21. srpna 2019, č. j. 19 Co 192/2019-50, kterým potvrdil ve výroku I. o věci samé rozsudek pro uznání ze dne 18. dubna 2019, č. j. 31 C 87/2019-27, jímž jí Obvodní soud pro Prahu 5 (soud prvního stupně) uložil povinnost vyklidit a vyklizený žalobci předat do 15 dnů od právní moci rozsudku tam specifikovaný nebytový prostor (a výrokem II. rozhodl o nákladech řízení účastníků).

Podáním dovolání jí vznikla povinnost zaplatit soudní poplatek z dovolání (viz § 4 odst. 1 písm. c/ zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění účinném od 30. září 2017, dále jen „zákon o soudních poplatcích“), který činí podle položky 23 bodu 1 písm. b/ Sazebníku soudních poplatků 14.000 Kč.

Usnesením ze dne 12. listopadu 2019, č. j. 31 C 87/2019-57, ji soud prvního stupně vyzval k zaplacení výše uvedeného soudního poplatku ve lhůtě 15 dnů od doručení usnesení; současně ji poučil, že dovolací řízení bude zastaveno, nebude-li soudní poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen. Výzva jí byla doručena dne 15. listopadu 2019 (viz č. l. 56 verte spisu), avšak soudní poplatek ve stanovené lhůtě nezaplatila. Poté soud prvního stupně předložil věc Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o dovolání.

Vzhledem k uvedenému Nejvyšší soud (předseda senátu Nejvyššího soudu – § 243f odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. září 2017 – dále jen „o. s. ř.“) dovolací řízení podle § 9 odst. 2 zákona o soudních poplatcích zastavil.

Bylo-li dovolací řízení zastaveno, nemusí být rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení odůvodněno (srov. § 243f odst. 3 větu druhou o. s. ř.).

Poučení:Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

    Nesplní-li povinná dobrovolně, co jí ukládá vykonatelné soudní rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na exekuci (soudní výkon rozhodnutí).

    V Brně dne 7. 4. 2020


    JUDr. Miroslav Ferák
    předseda senátu