Rozhodnutí NS

20 Cdo 886/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:03/19/2019
Spisová značka:20 Cdo 886/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:20.CDO.886.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Zastavení řízení
Zpětvzetí návrhu na zahájení řízení
Dotčené předpisy:§ 243c odst. 3 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
20 Cdo 886/2019


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu JUDr. Alešem Zezulou v exekuční věci oprávněné Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, se sídlem v Praze 3, Orlická 4/2020, identifikační číslo osoby 41197518, proti povinnému R. H., narozenému XY, bytem XY, zastoupenému JUDr. Vilémem Fránkem, advokátem se sídlem v Blansku, Masarykova 1355/12, za účasti spoluvlastníka nemovitosti B. H., narozeného XY, bytem XY, zastoupeného JUDr. Jiřím Ondrouškem, advokátem se sídlem v Praze 1, Senovážné náměstí 978/23, pro 87 673 Kč s příslušenstvím, vedené u soudního exekutora JUDr. Petra Kociána, Exekutorský úřad Brno - venkov, pod sp. zn. 137 EX 11440/17, o dovolání B. H. proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 13. června 2018, č. j. 12 Co 512/2015-330, t a k t o :

Dovolací řízení se zastavuje.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :

Nejvyšší soud řízení o dovolání B. H. proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 13. 6. 2018, č. j. 12 Co 512/2015-330, zastavuje podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. září 2017 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb.), neboť dovolatel vzal podáním ze dne 20. 2. 2019 dovolání zpět.

Dovolací soud vzhledem k výsledku řízení a k tomu, že o dovolání bylo rozhodnuto v přiměřené lhůtě, nerozhodoval o návrhu dovolatele na odklad právní moci dovoláním napadeného usnesení odvolacího soudu (viz podání dovolatele ze dne 10. 8. 2018 z čísla listu 355 exekučního spisu); výrok o návrhu na odklad vykonatelnosti je totiž ve vztahu k výroku, jímž se dovolací řízení končí zastavením, odmítnutím nebo zamítnutím dovolání, výrokem akcesorickým (srov. nález Ústavního soudu ze dne 23. srpna 2017, sp. zn. III. ÚS 3425/16, a např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 3. října 2017, sp. zn. 20 Cdo 4907/2017).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 19. 3. 2019

                   JUDr. Aleš Zezula
pověřený člen senátu