Rozhodnutí NS

20 Cdo 1663/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:05/23/2019
Spisová značka:20 Cdo 1663/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:20.CDO.1663.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Exekuce
Dovolání
Dovolací důvody
Dotčené předpisy:§ 241a odst. 2 o. s. ř. ve znění od 30.09.2017
§ 241a odst. 3 o. s. ř. ve znění od 30.09.2017
§ 241a odst. 6 o. s. ř. ve znění od 30.09.2017
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
20 Cdo 1663/2019


USNESENÍ


Nejvyšší soud rozhodl předsedou senátu JUDr. Zbyňkem Polednou v exekuční věci oprávněné PROFI CREDIT Czech, a. s., se sídlem v Praze 1, Klimentská č. 1216/46, proti povinné M. F., narozené dne XY, zastoupené Mgr. Pavlínou Malíkovou, advokátkou se sídlem v Plzni, Kopeckého sady č. 15, za účasti manžela povinné P. Fl., narozeného dne XY, oba bytem ve XY, 150 428 Kč s příslušenstvím, vedené u soudního exekutora JUDr. Dalimila Miky, LL. M., Exekutorský úřad Klatovy, pod sp. zn. 120 EX 55300/10, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 26. března 2018, sp. zn. 18 Co 367/2017, t a k t o:


Dovolání povinné se odmítá.

S t r u č n é o d ů v o d n ě n í (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 26. března 2018, sp. zn. 18 Co 367/2017, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. září 2017 (viz čl. II bod 1 zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) – dále jen „o. s. ř.“, odmítl, neboť dovolání nesplňuje obligatorní náležitosti dovolání uvedené v ustanovení § 241a odst. 2 o. s. ř., když především neobsahuje vymezení dovolacího důvodu způsobem uvedeným v ustanovení § 241a odst. 3 o. s. ř.

Podle ustanovení § 241a odst. 1 o. s. ř. lze dovolání podat pouze z důvodu, že rozhodnutí odvolacího soudu spočívá na nesprávném právním posouzení věci. Podle ustanovení § 241a odst. 2 o. s. ř. v dovolání musí být vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, vymezení důvodu dovolání, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 237 až 238a) a čeho se dovolatel domáhá (dovolací návrh). Podle ustanovení § 241a odst. 3 se důvod dovolání vymezí tak, že dovolatel uvede právní posouzení věci, které pokládá za nesprávné, a že vyloží, v čem spočívá nesprávnost tohoto právního posouzení.

Dovolatelka spatřuje přípustnost dovolání v tom, že ohledně dalšího dražebního jednání nebyly dodrženy podmínky stanovené v ustanovení § 336m o. s. ř., když návrh oprávněné byl podán již 5 dní po konání prvního dražebního jednání, namísto nejdříve po uplynutí 3 měsíců od bezúspěšné dražby; i přesto, že od první bezúspěšné dražby uplynulo 5 let, soudní exekutor vycházel při dalším dražebním jednání z původního ocenění, ačkoliv se zřejmě výrazně změnily okolnosti rozhodné pro toto ocenění; usnesení soudního exekutora neobsahuje veškeré výroky předepsané zákonem (ustanovení § 336b odst. 2 a 3 o. s. ř.). Takovéto vymezení dovolacího důvodu povinnou však přípustnost dovolání založit nemůže, neboť jde o nepřípustné uplatnění nových skutečností, ke kterým nelze v dovolacím řízení přihlížet (§ 241a odst. 6 o. s. ř.), neboť citované otázky v odvolání proti usnesení soudního exekutora ze dne 6. září 2017, č. j. 120 EX 55300/10-269, neuvedl, a proto se jí ani odvolací soud nemohl zabývat. S ohledem na výše uvedené proto dovolací soud dovolání povinné odmítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 23. 5. 2019


JUDr. Zbyněk Poledna
předseda senátu