Rozhodnutí NS

29 NSCR 195/2016

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:10/31/2018
Senátní značka:29 NSCR 195/2016
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:29.NSCR.195.2016.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Přípustnost dovolání
Insolvence
Insolvenční návrh
Dotčené předpisy:§ 243c odst. 1 o. s. ř.
§ 243c odst. 2 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:D
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
KSHK 42 INS XY
29 NSČR 195/2016-B-54

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Zavázala a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a Mgr. Milana Poláška v insolvenční věci dlužníka K. N., narozeného XY, bytem XY, vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. KSHK 42 INS XY, o způsobu řešení úpadku dlužníka, o dovolání dlužníka, zastoupeného JUDr. Jaroslavem Šantrochem, advokátem, se sídlem v Trutnově, Veleslavínova 66, PSČ 541 01, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 10. srpna 2016, č. j. KSHK 42 INS XY, 1 VSPH XY, takto:

Dovolání se odmítá.


Odůvodnění:

Usnesením ze dne 22. září 2015, č. j. KSHK 42 INS XY, rozhodl Krajský soud v Hradci Králové (dále jen „insolvenční soud“) o insolvenčním návrhu dlužníka K. N., zastoupeného P. S. (dále jen „P. S.“) ze dne 7. září 2015, tak, že (mimo jiné):

1/ Zjistil úpadek dlužníka (bod I. výroku).

2/ Insolvenční správkyní dlužníka ustanovil Ing. Janu Horákovou (bod II. výroku).

3/ Určil, že účinky rozhodnutí o úpadku nastávají okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

Usnesení nabylo ve výroku o zjištění úpadku dlužníka právní moci téhož dne (kdy bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku).

Usnesením ze dne 21. prosince 2015, č. j. KSHK 42 INS XY, insolvenční soud:

1/ Zamítl návrh dlužníka na povolení oddlužení (bod I. výroku).

2/ Prohlásil konkurs na majetek dlužníka (bod II. výroku), s tím, že konkurs bude projednáván jako nepatrný (bod III. výroku).

3/ Určil, že účinky prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění usnesení o prohlášení konkursu v insolvenčním rejstříku.

K odvolání dlužníka Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 10. srpna 2016, č. j. KSHK 42 XY, 1 VSPH XY, potvrdil usnesení insolvenčního soudu z 21. prosince 2015 v bodech I. a II. výroku.

Proti usnesení odvolacího soudu podal dlužník dovolání, jehož přípustnost opírá o ustanovení § 237 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“) a požaduje, aby Nejvyšší soud zrušil rozhodnutí soudů obou stupňů a věc vrátil insolvenčnímu soudu k dalšímu řízení.

Jako otázku hmotného práva předkládá dovolatel Nejvyššímu soudu otázku rozsahu plné moci, kterou udělil 11. února 2015 písemně obecnému zmocněnci P. S. (maje za to, že udělená plná moc neopravňovala P. S. k zahájení jakéhokoli soudního či správního řízení a že plnou moc vypověděl již 10. srpna 2015). Z řečeného odvozuje dovolatel otázku procesního práva (maje za to, že návrh podaný za dlužníka nezmocněnou osobou měl insolvenční soud odmítnout).

Nejvyšší soud dovolání, jež může být přípustné jen podle § 237 o. s. ř. a pro něž neplatí žádné z omezení přípustnosti vypočtených v § 238 o. s. ř., odmítl podle § 243c odst. 1 a 2 o. s. ř.

Výtka, podle které insolvenční návrh podal jménem dlužníka někdo, kdo k tomu nebyl oprávněn (P. S.), nemá žádný význam pro posouzení správnosti rozhodnutí o způsobu řešení úpadku dlužníka; srov. shodně usnesení ze dne 23. března 2011, sen. zn. 29 NSČR 12/2011, uveřejněné pod číslem 110/2011 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 1. března 2012, sen. zn. 29 NSČR 38/2010, uveřejněné pod číslem 83/2012 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, a usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. listopadu 2014, sen. zn. 29 NSČR 113/2014, uveřejněné pod číslem 40/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek.

V situaci, kdy s insolvenčním návrhem dlužníka byl spojen i návrh na povolení oddlužení, může mít předmětná námitka (že návrh na povolení oddlužení podal jménem dlužníka P. S., který k tomu nebyl zmocněn) vliv na správnost rozhodnutí o takovém návrhu na povolení oddlužení. Vzhledem k tomu, že důsledkem skutečnosti, že dlužník nepodal návrh na povolení oddlužení, je prohlášení konkursu na majetek dlužníka, se však dovolání i tak jeví bezpředmětným (i kdyby dlužník s námitkou věcně uspěl, nemohl by jejím prostřednictvím účinně zpochybnit prohlášení konkursu na jeho majetek).

Zbývá dodat, že rozhodování o podání dovolání se stalo bezpředmětným též v důsledku okolností nastalých po vydání rozhodnutí odvolacího soudu; účinky prohlášení konkursu (jejichž odklizení dovolatel sleduje podaným dovoláním) totiž pominuly dne 27. září 2018, kdy nabylo právní moci usnesení ze dne 28. srpna 2018, č. j. KSHK 42 INS XY, jímž insolvenční soud zrušil konkurs na majetek dlužníka po splnění rozvrhového usnesení.

Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (ve znění účinném do 29. září 2017) se podává z bodu 2., článku II, části první zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Poučení: Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) a státnímu zastupitelství, které (případně) vstoupilo do insolvenčního řízení, se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek

V Brně dne 31. 10. 2018

JUDr. Jiří Zavázal
předseda senátu