Rozhodnutí NS

29 Cdo 221/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:06/26/2019
Spisová značka:29 Cdo 221/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:29.CDO.221.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Směnky
Pravomoc soudu
Rozhodčí doložka
Smlouva o úvěru
Dotčené předpisy:§ 2 předpisu č. 216/1994Sb.
§ 3 předpisu č. 216/1994Sb.
§ 243c odst. 1,2 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:D
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
29 Cdo 221/2018-298


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Gemmela a soudců JUDr. Jiřího Zavázala a Mgr. Milana Poláška v právní věci žalobkyně TRINITY BANK a. s., se sídlem v Praze, Senovážné náměstí 1375/19, PSČ 110 00, identifikační číslo osoby 25 30 78 35, zastoupené JUDr. Jiřím Vodou LL.M., advokátem, se sídlem v Praze 8, Sokolovská 85/104, PSČ 186 00, proti žalovaným 1) A. A., narozenému XY, bytem XY, 2) CALLICRATE, a. s., se sídlem v Praze 1, Štěpánská 629, PSČ 110 00, identifikační číslo osoby 28 52 51 91, zastoupené JUDr. Janem Šafrou LL.M., advokátem, se sídlem v Praze 1, Revoluční 1082/8, PSČ 110 00, a 3) PERICLE, a. s., se sídlem v Praze 1, Štěpánská 629, PSČ 110 00, identifikační číslo osoby 28 51 90 43, zastoupené JUDr. Janem Šafrou LL.M., advokátem, se sídlem v Praze 1, Revoluční 1082/8, PSČ 110 00, o námitkách proti směnečnému platebnímu rozkazu, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 50 Cm 37/2015, o dovolání druhé a třetí žalovaných proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 28. srpna 2017, č. j. 2 Cmo 191/2017-208, takto:

Dovolání se odmítá.


Odůvodnění:


Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 28. srpna 2017, č. j. 2 Cmo 191/2017-208, k odvolání druhé a třetí žalovaných potvrdil ve vztahu k těmto žalovaným usnesení ze dne 10. října 2016, č. j. 50 Cm 37/2015-172, jímž Městský soud v Praze (mimo jiné) zamítl námitku „nepravomoci“ Městského soudu v Praze k projednání věci, vznesenou těmito žalovanými.

Proti usnesení odvolacího soudu podaly druhá a třetí žalovaná dovolání, které Nejvyšší soud odmítl jako nepřípustné podle ustanovení § 243c odst. 1 a 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“).

Učinil tak proto, že právní posouzení věci, na němž rozhodnutí odvolacího soudu spočívá a které bylo dovoláním zpochybněno, zcela odpovídá závěrům formulovaným Nejvyšším soudem v rozsudku ze dne 31. března 2009, sp. zn. 23 Cdo 2351/2007, uveřejněném pod číslem 2/2010 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, jakož i v usneseních ze dne 22. ledna 2014, sp. zn. 29 Cdo 3969/2013, ze dne 30. září 2014, sp. zn. 29 Cdo 3727/2014, a ze dne 30. září 2015, sp. zn. 29 Cdo 3495/2015.

O tom, že v poměrech projednávané věci žalobkyně a dovolatelky (jako směnečné rukojmí) dohodu o pravomoci rozhodce (rozhodčího soudu) k projednání věci, jež by odpovídala požadavku plynoucímu z ustanovení § 2 a § 3 zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, neuzavřely (viz smlouva o úvěru reg. č. 120104320300US, ve znění dodatků, a směnečné prohlášení ze dne 10. února 2012), nemá pochybnosti ani Nejvyšší soud.

Přitom poukaz dovolatelek na judikaturu Nejvyššího soudu a Ústavního soudu (v dovolání konkretizovanou) shledává Nejvyšší soud vzhledem ke skutkovým poměrům dané věci zjevně neopodstatněným.

V průběhu dovolacího řízení došlo ke změně právní formy a obchodní firmy žalobkyně (z Moravský Peněžní Ústav - spořitelní družstvo na TRINITY BANK a. s.); k této změně Nejvyšší soud přihlédl při označení žalobkyně v záhlaví tohoto usnesení.

O nákladech dovolacího řízení Nejvyšší soud nerozhodoval (k tomu srov. závěry usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. července 2002, sp. zn. 20 Cdo 970/2001, uveřejněného pod číslem 48/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (do 29. září 2017) se podává z bodu 2., části první, článku II zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. 6. 2019JUDr. Petr Gemmel
předseda senátu