Rozhodnutí NS

25 Cdo 4928/2017

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:12/20/2017
Spisová značka:25 Cdo 4928/2017
ECLI:ECLI:CZ:NS:2017:25.CDO.4928.2017.3
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Oprava rozhodnutí
Dotčené předpisy:§ 164 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
25 Cdo 4928/2017-1680U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl předsedou senátu JUDr. Robertem Waltrem ve věci žalobkyně: I. K., zastoupená JUDr. Hynkem Applem, advokátem se sídlem Jiráskova 9, Přerov, proti žalovanému: J. A., za účasti vedlejšího účastníka na straně žalovaného: Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group, IČO 47116617, se sídlem Pobřežní 665/21, Praha 8, o náhradu škody, vedené u Okresního soudu v Prostějově pod sp. zn. 7 C 115/2002, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 13. 4. 2016, č. j. 44 Co 79/2016-1449, ve znění opravného usnesení ze dne 26. 5. 2016, č. j. 44 Co 79/2016-1457,

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. 12. 2017, č. j. 25 Cdo 4928/2017-1651, se opravuje tak, že:
výrok II. správně zní: „Žalovaný je povinen zaplatit na náhradě nákladů dovolacího řízení 6.413 Kč České republice – Okresnímu soudu v Přerově, do tří dnů od právní moci tohoto usnesení.“
  Odůvodnění:
   Ve shora uvedeném usnesení Nejvyššího soudu došlo ke zřejmé chybě, když ve výroku II bylo uloženo dovolateli, aby zaplatil žalobkyni náhradu nákladů dovolacího řízení k rukám JUDr. Hynka Appla, přestože se jednalo o ustanoveného advokáta, jehož náklady nese stát, a proto náleží náhrada nákladů dovolacího řízení podle § 149 odst. 2 o. s. ř. České republice, jak vyplývá z obsahu odůvodnění. Tuto chybu proto předseda senátu Nejvyššího soudu tímto usnesením opravil podle § 164 a § 243c o. s. ř.

   Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

   V Brně dne 15. března 2018


   JUDr. Robert Waltr
   předseda senátu