Rozhodnutí NS

11 Tz 40/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:03/14/2019
Spisová značka:11 Tz 40/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:11.TZ.40.2019.3
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Přerušení výkonu trestu
Dotčené předpisy:§ 275 odst. 4 tr. ř.
Kategorie rozhodnutí:D
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část trestní, dostupné na www.nsoud.cz.
11 Tz 40/2019-17


USNESENÍ

Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání dne 14. 3. 2019 ve věci stížnosti pro porušení zákona, kterou podal ministr spravedlnosti ve prospěch obviněného K. B., nar. XY, proti pravomocnému usnesení Okresního soudu v Olomouci ze dne 7. 4. 2011, č. j. 3 PP 21/2004-77, návrh na přerušení výkonu trestu odnětí svobody a rozhodl, takto:

Podle § 275 odst. 4 tr. ř. se obviněnému K. B., nar. XY přerušuje výkon zbytku trestu odnětí svobody uloženého rozsudkem Krajského soudu v Brně ze dne 4. 4. 2002, sp. zn. 11 T 15/2000, ve znění rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 21. 10. 2002, sp. zn. 4 To 178/2002, o jehož vykonání bylo rozhodnuto usnesením Okresního soudu v Olomouci ze dne 7. 4. 2011, č. j. 3 PP 21/2004-77.


O d ů v o d n ě n í :


Ministr spravedlnosti podal dne 7. 3. 2019 stížnost pro porušení zákona ve prospěch obviněného obviněného K. B. proti pravomocnému usnesení Okresního soudu v Olomouci ze dne 7. 4. 2011, č. j. 3 PP 21/2004-77, a současně podal návrh podle § 275 odst. 4 tr. ř. na přerušení výkonu trestu odnětí svobody.

Usnesením Okresního soudu v Olomouci ze dne 7. 4. 2011, č. j. 3 PP 21/2004-77, bylo rozhodnuto, že obviněný podle § 64 odst. 1 tr. zákona (zákona č. 140/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů) vykoná zbytek trestu odnětí svobody, který mu byl uložen rozsudkem Krajského soudu v Brně ze dne 4. 4. 2002, sp. zn. 11 T 15/2000, ve znění rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 21. 10. 2002, sp. zn. 4 To 178/2002, z jehož výkonu byl podmíněně propuštěn usnesením Okresního soudu v Olomouci ze dne 21. 7. 2004, č. j. 3 PP 21/2004-13.

Podle § 275 odst. 4 tr. ř. před rozhodnutím o stížnosti pro porušení zákona může Nejvyšší soud odložit nebo přerušit výkon rozhodnutí, proti němuž byla podána stížnost pro porušení zákona. Navrhl-li odložení nebo přerušení výkonu rozhodnutí ministr spravedlnosti, Nejvyšší soud rozhodne o takovém návrhu usnesením nejpozději do čtrnácti dnů po obdržení spisu.

Jelikož Nejvyšší soud shledal po posouzení věci důvod pro přerušení výkonu trestu u obviněného, rozhodl podle § 275 odst. 4 tr. ř. o přerušení výkonu trestu odnětí svobody, který obviněný nyní vykonává na základě shora citovaného pravomocného usnesení Okresního soudu v Olomouci.Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 14. 3. 2019

JUDr. Antonín Draštík
předseda senátu


Vypracoval:
JUDr. Michael Vrtek, Ph.D.