Rozhodnutí NS

29 Nd 159/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:05/28/2019
Spisová značka:29 Nd 159/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:29.ND.159.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Příslušnost soudu místní
Dotčené předpisy:§ 11 odst. 3 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
29 Nd 159/2019-29


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Gemmela a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Heleny Myškové v exekuční věci oprávněné České republiky - Okresního soudu v Lounech, se sídlem v Lounech, Sladkovského 1132, PSČ 440 29, identifikační číslo osoby 00024881, proti povinnému Y. M., narozenému XY, posledně bytem XY, pro 19 908,78 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Litoměřicích pod sp. zn. 31 EXE 11316/2018, o určení místní příslušnosti soudu, takto:Věc vedenou u Okresního soudu v Litoměřicích pod sp. zn. 31 EXE 11316/2018 projedná a rozhodne Okresní soud v Litoměřicích.


Odůvodnění:


Exekučním návrhem ze dne 21. listopadu 2018, podaným u soudního exekutora JUDr. Ivo Erberta, Exekutorský úřad Praha - východ, se oprávněná domáhá pověření a nařízení exekuce vůči povinnému pro pohledávku 19 908,78 Kč s příslušenstvím. Návrhem ze dne 6. prosince 2018 požádal soudní exekutor Okresní soud v Litoměřicích (dále jen „okresní soud“) o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného. Exekučními tituly jsou usnesení Okresního soudu v Lounech ze dne 12. dubna 2012, č. j. 27 E 188/2012-4, jež nabylo právní moci 24. dubna 2013 (pro částku 500 Kč), rozsudek Okresního soudu v Lounech ze dne 16. července 2015, č. j. 0 P 300/2010-288, který nabyl právní moci 7. října 2015 (pro částku 15 783,50 Kč), rozsudek Okresního soudu v Lounech ze dne 2. prosince 2015, č. j. 10 C 83/2009-334, který nabyl právní moci 20. ledna 2016 (pro částku 1 625,28 Kč) a usnesení Okresního soudu v Lounech ze dne 26. ledna 2015, č. j. 3 T 138/2014-181, jež nabylo právní moci 26. ledna 2015 (pro částku 2 000 Kč).

Usnesením ze dne 18. března 2019, č. j. 31 EXE 11316/2018-26, vyslovil okresní soud svou místní nepříslušnost a rozhodl, že věc bude předložena Nejvyššímu soudu k určení, který okresní soud ji projedná a rozhodne. V odůvodnění uvedl, že podmínky místní příslušnosti nelze zjistit, když „v návrhu na nařízení exekuce je u osoby povinného uvedena adresa bydliště XY, povinný neprochází registrem obyvatel, dle sdělení Ministerstva vnitra ČR, Odboru azylové a migrační politiky, je povinný státním příslušníkem státu Izrael, jemuž povolení k pobytu skončilo dne 6. dubna 2015 a současné místo pobytu povinného není známé.“

Následně předložil okresní soud věc Nejvyššímu soudu k určení místně příslušného soudu.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“), jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne (srov. i usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. listopadu 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněné pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, které je veřejnosti dostupné na webových stránkách Nejvyššího soudu).

Nejvyšší soud, vycházeje z obsahu spisu a přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení, rozhodl podle citovaného ustanovení tak, že jako místně příslušný soud v této věci určil Okresní soud v Litoměřicích, u kterého bylo zahájeno exekuční řízení a v jehož obvodu bylo i poslední bydliště povinného na území České republiky.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. 5. 2019


JUDr. Petr Gemmel
předseda senátu