Rozhodnutí NS

20 Cdo 3455/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:10/16/2019
Spisová značka:20 Cdo 3455/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:20.CDO.3455.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Exekuce
Dotčené předpisy:§ 243c odst. 1 o. s. ř.
§ 238 odst. 1 písm. c) o. s. ř.
§ 238 odst. 1 písm. j) o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Podána ústavní stížnost
datum podání
spisová značka
soudce zpravodaj
výsledek
IV.ÚS 4131/19
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
20 Cdo 3455/2019-164


USNESENÍ


Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zbyňka Poledny a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a JUDr. Karla Svobody, Ph.D., v exekuční věci oprávněné AUTOSALON SVOBODA s.r.o., se sídlem v Bašce, Hodoňovice č. 203, identifikační číslo osoby 26792672, proti povinné T. R., narozené dne XY, bytem XY, pro 17 306,90 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 26 EXE 3394/2010, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. května 2019, č. j. 66 Co 447/2018-150, t a k t o :

Dovolání povinné se odmítá.
            Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. května 2019, č. j. 66 Co 447/2018-150, kterým bylo potvrzeno usnesení Okresního soudu ve Frýdku-Místku ze dne 16. května 2018, č. j. 26 EXE 3394/2010-135, ve znění doplňujícího usnesení téhož soudu ze dne 17. prosince 2018, č. j. 26 EXE 3394/2010-141, v části, v níž byla zamítnuta žádost povinné o ustanovení zástupce z řad advokátů, a kterým bylo odmítnuto odvolání povinné proti shora specifikovaným usnesením soudu I. stupně v části, v níž povinné bylo přiznáno osvobození od placení soudních poplatků, podle ustanovení § 243c odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. září 2017 (srov. část první čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb.), dále jen „o. s. ř.“, odmítl. Dovolání povinné jednak směřuje proti usnesení odvolacího soudu vydanému v řízení, jehož předmětem bylo v době vydání rozhodnutí obsahujícího napadený výrok peněžité plnění nepřevyšující 50 000 Kč [§ 238 odst. 1 písm. c) o. s. ř.], jednak směřuje proti usnesení odvolacího soudu, kterým bylo rozhodnuto o návrhu na osvobození od soudního poplatku [§ 238 odst. 1 písm. i) o. s. ř.], a současně, kterým bylo rozhodnuto o žádosti účastníka o ustanovení zástupce [§ 238 odst. 1 písm. j) o. s. ř.].

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].

Poučení:Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 16. 10. 2019

JUDr. Zbyněk Poledna
předseda senátu