Rozhodnutí NS

33 Cdo 349/2020

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:03/31/2020
Spisová značka:33 Cdo 349/2020
ECLI:ECLI:CZ:NS:2020:33.CDO.349.2020.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Dotčené předpisy:§ 243c odst. 3 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
33 Cdo 349/2020-270


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Václavem Dudou ve věci žalobkyně M. H., bytem XY, zastoupené Mgr. Petrem Němcem, advokátem se sídlem v Praze 4, Mendíků 1396/9, proti žalované PROFI CREDIT Czech, a. s., se sídlem v Praze 1, Klimentská 1216/46, identifikační číslo osoby 61860069, zastoupené JUDr. Ervínem Perthenem, MBA, advokátem se sídlem v Hradci Králové, Velké náměstí 135/19, o zrušení rozhodčího nálezu, vedené u Krajského soudu v Hradci Králové-pobočky v Pardubicích pod sp. zn. 54 Cm 183/2018, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 28. 8. 2019, č. j. 12 Cmo 207/2019-215, takto:

      I. Dovolací řízení se zastavuje.

      II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í:

Proti shora uvedenému rozsudku Vrchního soudu v Praze podala žalobkyně dovolání, které vzala podáním ze dne 27. 2. 2020 zpět.

Podle § 243c odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.

Protože nastala situace předvídaná uvedeným ustanovením, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení nemusí být odůvodněn (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 31. 3. 2020


JUDr. Václav Duda
předseda senátu