Rozhodnutí NS

28 Ncu 32/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:03/28/2019
Spisová značka:28 Ncu 32/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:28.NCU.32.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Uznání cizích rozhodnutí
Rozvod manželství
Dotčené předpisy:§ 755 o. z.
§ 51 odst. 1,2,3 předpisu č. 91/2012Sb.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
28 Ncu 32/2019-13


ČESKÁ REPUBLIKA


ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY


Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Olgy Puškinové a soudců Mgr. Zdeňka Sajdla a Mgr. Petra Krause o návrhu na uznání cizího rozhodnutí podaném navrhovatelkou M. M. P. G. (dříve J.), bytem XY, zastoupenou Mgr. Zuzanou Stuchlíkovou, advokátkou se sídlem v Praze 8, Hnězdenská 767/4a, za účasti Nejvyššího státního zastupitelství ČR, t a k t o :

Rozsudek Vrchního soudu Kanady, provincie Québec, okres Montreal (Superior Court, Family Division, Canada, Province of Québec, District of Montreal), ze dne 13. 1. 1992, sp. zn. 500-12-198790-911, jímž bylo rozvedeno manželství V. J. a M. J., rozené P., uzavřené dne 7. 6. 1980 v Praze 2, zapsané v knize manželství matričního úřadu Úřadu městské části Praha 2, ve svazku 60, roč. 1980, str. 223, poř. č. 358,


se uznává,

pokud jde o vyslovení rozvodu manželství, na území České republiky.


O d ů v o d n ě n í :

Vrchní soud Kanady, provincie Québec, okres Montreal, k návrhu manžela navrhovatelky rozvedl jejich manželství, které bylo bezdětné, když po provedeném řízení zjistil, že manželé se vzájemně odcizili a nebyly shledány předpoklady pro obnovení společného soužití.

Vztahy mezi manžely byly tedy tak trvale rozvráceny, že nelze očekávat jejich obnovení. Ve výroku uvedený rozsudek cizího soudu je proto v souladu s ustanovením § 755 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Rovněž skutkový základ byl cizím soudem zjištěn způsobem vyhovujícím v podstatě příslušným ustanovením právního řádu České republiky (§ 51 odst. 3 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém).

Uznání předloženého rozsudku nebrání žádná z překážek uvedených v ustanovení § 15 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém.

Ve smyslu ustanovení § 51 odst. 1, 2 zákona č. 91/2012 Sb. byl návrh na uznání cizího rozhodnutí podán účastníkem řízení a bylo též zjištěno, že navrhovatelka byla v době vydání rozhodnutí o rozvodu občankou České republiky. V dané věci nejde ani o případ, jaký má na zřeteli ustanovení § 52 zákona č. 91/2012 Sb.

Protože pravomocné cizí rozhodnutí, jehož uznání se navrhovatelka domáhá, vyhovuje podmínkám, které pro uznání cizích rozhodnutí ve věcech manželských stanoví zákon, bylo návrhu vyhověno, jak to také navrhlo Nejvyšší státní zastupitelství ČR při vstupu do tohoto řízení.

Náklady řízení platí navrhovatelka (§ 140 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů).

Poučení: Proti tomuto rozsudku není opravný prostředek přípustný.

Tento rozsudek nabývá právní moci doručením.

V Brně dne 14. 5. 2019


JUDr. Olga Puškinová
předsedkyně senátu