Rozhodnutí NS

25 Cdo 555/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:02/28/2019
Spisová značka:25 Cdo 555/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:25.CDO.555.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Přípustnost dovolání
Dotčené předpisy:§ 238 odst. 1 písm. j) o. s. ř.
§ 243c odst. 1 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
25 Cdo 555/2019-1561


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Vojtka a soudců JUDr. Hany Tiché a JUDr. Roberta Waltra v právní věci žalobce: L. R., narozený XY, bytem XY, proti žalované: A. W., narozená XY, bytem XY, zastoupená JUDr. Jarmilou Lipnickou Pešlovou, advokátkou se sídlem Přívozská 703/10, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, za účasti vedlejší účastnice na straně žalované: Allianz pojišťovna, a.s., IČO: 47115971, se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, o náhradu škody, vedené u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 16 C 224/2003, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. 8. 2018, č. j. 57 Co 281/2018-1504, takto:


Dovolání se odmítá.
Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 30. 8. 2018, č. j. 57 Co 281/2018-1504, potvrdil usnesení Okresního soudu ve Frýdku-Místku ze dne 9. 7. 2018, č. j. 16 C 224/2003-1489, jímž soud prvního stupně neustanovil žalobci k ochraně jeho zájmů v této věci zástupce z řad advokátů, neboť v průběhu řízení bylo žalobci ustanoveno celkem 5 advokátů, s nimiž nebyl spokojen, vyslovoval jim nedůvěru a současně se aktivně podílel na průběhu řízení. Odvolací soud odkázal na ustálenou judikaturu a citované rozhodnutí potvrdil s tím, že způsobil-li žalobce svým postupem narušení nezbytné důvěry ve smyslu § 20 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, nevyužil soudem přiznaného práva na právní pomoc a na ustanovení dalšího zástupce soudem nemá právo.

Proti tomuto usnesení podal žalobce dovolání, v němž požádal o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce pro dovolací řízení. Soud prvního stupně věc dovolacímu soudu předložil, aniž by o této žádosti žalobce rozhodl, zabýval se poplatkovou povinností či vyzval žalobce k zajištění právního zastoupení.

Nejvyšší soud o dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu vzhledem k datu jeho vydání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (srov. čl. II bod 1 a čl. XII zákona č. 296/2017 Sb.), dále jen „o. s. ř.“.

Podle § 238 odst. 1 písm. j) o. s. ř. není dovolání přípustné proti usnesením, kterými bylo rozhodnuto o žádosti účastníka o ustanovení zástupce.

S ohledem na jednoznačnou dikci citovaného ustanovení, které s účinností od 30. 9. 2017 vylučuje přípustnost dovolání proti rozhodnutím o žádosti o ustanovení zástupce, je dovolání žalobce objektivně nepřípustné, proto je Nejvyšší soud podle § 243c odst. 1 o. s. ř. odmítl.

Soud prvního stupně nepochybil, předložil-li spis dovolacímu soudu aniž rozhodl o žádosti žalobce o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce pro dovolací řízení, neboť v řízení před soudem prvního stupně byl žalobce osvobozen od soudního poplatku podle § 138 o. s. ř. a toto osvobození se vztahuje na celé řízení.
Není-li dovolatel povinen uhradit soudní poplatek z podaného dovolání, je nadbytečné, aby bylo rozhodováno o jeho návrhu na osvobození od soudních poplatků pro dovolací řízení. O žádosti dovolatele o ustanovení zástupce pro dovolací řízení pak není třeba rozhodovat, vzhledem k ustanovení § 241b odst. 2 věta za středníkem o. s. ř., neboť dovolání směřuje proti rozhodnutí, proti němuž není podle § 238 o. s. ř. přípustné.

Tímto rozhodnutím se řízení nekončí; o náhradě případných nákladů tohoto dovolacího řízení bude rozhodnuto v konečném rozhodnutí (§ 243b, § 151 odst. 1 o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. 2. 2019


JUDr. Petr Vojtek
předseda senátu