Rozhodnutí NS

24 Cdo 4259/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:02/18/2019
Spisová značka:24 Cdo 4259/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:24.CDO.4259.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Přípustnost dovolání
Dovolací důvody
Dotčené předpisy:§ 237 předpisu č. 99/1963Sb.
§ 241a odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb.
Kategorie rozhodnutí:E
Podána ústavní stížnost
datum podání
spisová značka
soudce zpravodaj
výsledek
datum rozhodnutí
02/05/2019
III.ÚS 1456/19
JUDr. Radovan Suchánek
-
-
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
24 Cdo 4259/2018-705


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Romana Fialy a soudců JUDr. Vítězslavy Pekárkové a JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., v právní věci žalobců 1) V. B., narozeného dne XY, bytem v XY, 2) B. B., narozené dne XY, zastoupených Mgr. Ondřejem Tejnorou, advokátem se sídlem v Praze 5, Janáčkovo nábřeží č. 57, proti žalované B. Š., narozené dne XY, bytem v XY, zastoupené JUDr. Dušanem Strýčkem, advokátem se sídlem v Příbrami II., Mariánské údolí č. 126, o popření dědického práva, vedené u Okresního soudu v Příbrami pod sp. zn. 13 C 80/2011, o dovolání žalobců 1) a 2) proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 5. dubna 2018, č.j. 24 Co 128/2017-640, takto:

I. Dovolání žalobců se odmítá.
II. Žalobci jsou povinni zaplatit společně a nerozdílně žalované na náhradu nákladů dovolacího řízení 6.413 Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám JUDr. Dušana Strýčka, advokáta se sídlem v Příbrami II., Mariánské údolí č. 126.


Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):

Žalobci 1) a 2) podali dovolání proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 5.4.2018, č.j. 24 Co 128/2017-640, kterým byl změněn rozsudek Okresního soudu v Příbrami ze dne 28.12.2016, č.j. 13 C 80/2011-519, tak, že se zamítá žaloba žalobců na určení, že jsou dědici ze zákona po zůstavitelce H. T., zemřelé 26.1.2011, a bylo rozhodnuto
o náhradě nákladů řízení. Odvolací soud vycházel ze závěru, že závěť zůstavitelky ze dne 14.12.2010, kterou byla za dědičku povolána žalovaná, není neplatná.


Nejvyšší soud České republiky shledal dovolání žalobců proti rozsudku odvolacího soudu jako nepřípustné, neboť v něm byl uplatněn jiný dovolací důvod, než připouští ustanovení § 241a odst. 1 o.s.ř., podle něhož lze dovolání podat pouze z důvodu, že rozhodnutí odvolacího soudu spočívá na nesprávném právním posouzení věci. Žalobci
ve svém dovolání napadají skutková zjištění a hodnocení důkazů (znaleckými posudky),
na jejichž základě k těmto skutkovým zjištěním odvolací soud dospěl. Skutková zjištění však přezkumu dovolacím soudem nepodléhají, stejně jako dovolacímu soudu nepřísluší přezkoumávat postup odvolacího soudu při provádění dokazování a hodnocení provedených důkazů. Nejvyšší soud České republiky proto dovolání žalobců podle ustanovení § 243c odst. 1 o.s.ř. odmítl.


Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o.s.ř.).

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 18. 2. 2019


JUDr. Roman Fiala
předseda senátu