Rozhodnutí NS

33 Nd 292/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:07/26/2019
Spisová značka:33 Nd 292/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:33.ND.292.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Dotčené předpisy:§ 11 odst. 3 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
33 Nd 292/2019-27


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Dudy a soudců JUDr. Pavla Horňáka a JUDr. Pavla Krbka ve věci oprávněné Pitambera, s. r. o. se sídlem v Praze 1, Na Florenci 1332/23, identifikační číslo 05569419, zastoupené Mgr. Robertem Němcem, LL.M., advokátem se sídlem v Praze 1, Jáchymova 26/2, proti povinné K. B., narozené XY, naposledy bytem v XY, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 66 EXE 74/2019, o určení místní příslušnosti podle § 11 odst. 3 občanského soudního řádu, takto:

Věc vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 66 EXE 74/2019, projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 5.

O d ů v o d n ě n í :

Exekučním návrhem ze dne 29. 12. 2018 se oprávněná prostřednictvím soudního exekutora Exekutorského úřadu v Přerově JUDr. Lukáše Jíchy domáhá vůči povinné u Obvodního soudu pro Prahu 5 exekučního vymožení své pohledávky v částce 18 118,82 Kč s příslušenstvím na základě exekučního titulu, jímž je vykonatelný rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 6. 10. 2015, č. j. 27 C 220/2013-68, a aby soud jmenovaného exekutora pověřil provedením exekuce podle § 43 odst. 3 zákona č. 120/2001 Sb., exekučního řádu ve znění pozdějších předpisů.

Obvodní soud pro Prahu 5 usnesením ze dne 18. 4. 2019, č. j. 66 EXE 74/2019-24, vyslovil svoji místní nepříslušnost a věc podle § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále „o. s. ř.“), předložil Nejvyššímu soudu k určení, který soud ji projedná a rozhodne. Učinil tak po zjištění, že ač má povinná v exekučním návrhu uvedenou adresu XY, informačním systémem základních registrů neprochází. Dotazem u odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR bylo zjištěno, že povinná měla hlášený pobyt na území České republiky od 9. 4. 2016 do 12. 4. 2016 na adrese rezidence XY, v současnosti však není v evidenci cizineckého informačního systému k pobytu hlášena.

Podle § 11 odst. 1 o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle § 105 odst. 1 o. s. ř. soud zkoumá místní příslušnost před tím, než začne jednat o věci samé. Příslušnost se určuje podle okolností, které jsou tu v době zahájení řízení a trvá až do jeho skončení. Zkoumání místní příslušnosti se tedy soustřeďuje jen na začátek řízení.

Místně příslušným exekučním soudem je soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek [srov. § 45 odst. 2 věta první a věta třetí zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti a o změně dalších zákonů (exekuční řád)].

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř., které se použije i pro exekuční řízení (§ 52 odst. 1 exekučního řádu), jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Skutečnost, zda povinný má exekučně postižitelný majetek na území České republiky, který by mohl být po nařízení exekuce soudním exekutorem zajištěn a zpeněžen, vyjde najevo až činností soudem pověřeného soudního exekutora v rámci provádění exekuce.

Nejvyšší soud po předložení věci Obvodním soudem pro Prahu 5 (§ 105 odst. 2 o. s. ř.) podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení, rozhodl tak, že věc projedná a rozhodne soud, v jehož obvodu měla povinná poslední známé bydliště.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 26. 7. 2019


JUDr. Václav Duda
předseda senátu