Rozhodnutí NS

30 Cdo 1108/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:04/10/2019
Spisová značka:30 Cdo 1108/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:30.CDO.1108.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Zastoupení
Zastavení řízení
Podmínky řízení
Dotčené předpisy:§ 241 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Podána ústavní stížnost
datum podání
spisová značka
soudce zpravodaj
výsledek
datum rozhodnutí
04/29/2019
IV.ÚS 1414/19
JUDr. Jaromír Jirsa
-
-
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
30 Cdo 1108/2019-23


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Františkem Ištvánkem ve věci žalobce P. B., narozeného XY, bytem XY, proti žalovaným 1/ České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, a 2/ Nejvyššímu soudu České republiky, se sídlem v Brně, Burešova 20, o nejasné podání, náhradu nemajetkové a majetkové újmy ve výši 612 900 Kč, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 48 C 127/2018, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 14. 11. 2018, č. j. 44 Co 679/2018 - 10, takto:

        I. Řízení o dovolání žalobce se zastavuje.

        II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Usnesením Městského soudu v Brně ze dne 7. 8. 2018, č. j. 48 C 127/2018 – 3, bylo odmítnuto podání žalobce ze dne 2. 8. 2018 (výrok I) a žádnému z účastníků nebyla přiznána náhrada nákladů řízení (výrok II). K odvolání žalobce bylo toto usnesení potvrzeno usnesením Městského soudu v Brně, jež je specifikováno v záhlaví tohoto rozhodnutí.

Žalobce podal proti usnesení odvolacího soudu dovolání, aniž by byl zastoupen advokátem ve smyslu § 241 o. s. ř., přičemž byl k nápravě tohoto nedostatku vyzván usnesením soudu prvního stupně ze dne 7. 9. 2019 (č. l. 15), které mu bylo doručeno dne 11. 1. 2019, přičemž vada nebyla ve stanovené lhůtě 30 dnů odstraněna.

Jelikož dovolatel nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.), a předseda senátu soudu prvního stupně dovolací řízení nezastavil ve smyslu § 241b odst. 3 o. s. ř. ve znění účinném od 30. 9. 2017, rozhodl o zastavení dovolacího řízení dle § 243c odst. 3 třetí věta o. s. ř. dovolací soud.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 o. s. ř).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 10. 4. 2019


JUDr. František Ištvánek
předseda senátu