Rozhodnutí NS

5 Tdo 663/2020

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Důvod dovolání:§ 265b odst.1 písm. g) tr.ř.
Datum rozhodnutí:06/18/2020
Spisová značka:5 Tdo 663/2020
ECLI:ECLI:CZ:NS:2020:5.TDO.663.2020.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Odklad nebo přerušení výkonu rozhodnutí
Dotčené předpisy:§ 265h odst. 3 tr. ř.
Kategorie rozhodnutí:D
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část trestní, dostupné na www.nsoud.cz.
5 Tdo 663/2020-11269


USNESENÍ


Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 18. 6. 2020 v trestní věci obviněných R. D., nar. XY, trvale bytem XY, M. N., nar. XY, trvale bytem XY, J. M., nar. XY, trvale bytem XY, a D. H., nar. XY, trvale bytem XY, vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 7 T 11/2015, jako soudu prvního stupně, o návrhu předsedy senátu Krajského soudu v Hradci Králové podle § 265h odst. 3 tr. řádu na odklad výkonu rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 21. 2. 2020, sp. zn. 4 To 11/2019, jako soudu druhého stupně, proti němuž podali tito obvinění dovolání, takto:


Podle § 265h odst. 3 tr. řádu se odkládá ohledně obviněných R. D., M. N., J. M. a D. H. výkon dovoláními napadeného rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 21. 2. 2020, sp. zn. 4 To 11/2019.

Odůvodnění:

1. Obvinění R. D., M. N., J. M. a D. H. podali dovolání proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 21. 2. 2020, sp. zn. 4 To 11/2019, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 7 T 11/2015. Součástí svých podání učinili obvinění podnět, resp. žádost, aby předseda senátu krajského soudu podle § 265h odst. 3 tr. řádu navrhl Nejvyššímu soudu rozhodnout o odkladu výkonu dovoláními napadeného rozsudku soudu druhého stupně. Předseda senátu soudu prvního stupně vyhověl žádostem obviněných, dne 11. 6. 2020 byl Nejvyššímu soudu předložen trestní spis sp. zn. 7 T 11/2015 spolu se stručně odůvodněným návrhem předsedy senátu Krajského soudu v Hradci Králové, aby byl odložen výkon rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 21. 2. 2020, sp. zn. 4 To 11/2019, ohledně obviněných R. D., M. N., J. M. a D. H. Uvedený trestní spis nebyl Nejvyššímu soudu předložen k rozhodnutí o již podaných dovoláních, ale pouze za účelem rozhodnutí o příslušném návrhu předsedy senátu Krajského soudu v Hradci Králové.

2. Nejvyšší soud zvážil důvodnost návrhu předsedy senátu soudu prvního stupně s ohledem na řešenou problematiku právního posouzení skutku, jímž byli obvinění uznáni vinnými. V tomto ohledu vycházel především z rozhodnutí soudů obou stupňů a z dovolání podaných všemi jmenovanými obviněnými proti rozsudku Vrchního soudu v Praze. Krajský soud v Hradci Králové v rozsudku ze dne 21. 1. 2019, sp. zn. 7 T 11/2015, posoudil trestnou činnost obviněných R. D. a D. H. jako pokus zločinu poškození finančních zájmů Evropské unie podle § 21 odst. 1 a § 260 odst. 1, 4 písm. c) tr. zákoníku a pokus zločinu dotačního podvodu podle § 21 odst. 1 a § 212 odst. 2, 5 písm. c) tr. zákoníku. Obviněné M. N. a J. M. uznal tento soud vinnými pomocí k pokusu stejných zločinů podle § 24 odst. 1 písm. c), § 21 odst. 1 a § 260 odst. 1, 4 písm. c) tr. zákoníku a podle § 24 odst. 1 písm. c), § 21 odst. 1 a § 212 odst. 2, 5 písm. c) tr. zákoníku. Za to Krajský soud v Hradci Králové uložil jmenovaným obviněným podmíněné tresty odnětí svobody. V odvolacím řízení došlo ke změně právního posouzení zjištěného skutku, a to v neprospěch všech obviněných. Vrchní soud v Praze v rozsudku ze dne 21. 2. 2020, sp. zn. 4 To 11/2019, zpřísnil právní kvalifikaci u obou zločinů, resp. jejich pokusu či účastenství na jejich pokusu tak, že ohledně obviněných R. D. a D. H. skutek posoudil jako pokus zločinu poškození finančních zájmů Evropské unie podle § 21 odst. 1 a § 260 odst. 1, 4 písm. a), odst. 5 písm. a) tr. zákoníku a pokus zločinu dotačního podvodu podle § 21 odst. 1 a § 212 odst. 1, 5 písm. a), odst. 6 písm. a) tr. zákoníku. Obvinění M. N. a J. M. se podle vrchního soudu shodným skutkem dopustili organizátorství pokusu zločinu poškození finančních zájmů Evropské unie podle § 24 odst. 1 písm. a), § 21 odst. 1 a § 260 odst. 1, 4 písm. a), odst. 5 písm. a) tr. zákoníku a organizátorství pokusu zločinu dotačního podvodu podle § 24 odst. 1 písm. a), § 21 odst. 1 a § 212 odst. 1, 5 písm. a), odst. 6 písm. a) tr. zákoníku. V rámci přísnější trestní sazby poté vrchní soud uložil všem čtyřem obviněným nepodmíněné tresty odnětí svobody, byť pod dolní hranicí příslušné trestní sazby, dále jim uložil též peněžité tresty a obviněným R. D. a M. N. i tresty zákazu činnosti. Žádný z obviněných dosud nenastoupil výkon uloženého trestu odnětí svobody.

3. V tomto stadiu trestního řízení Nejvyšší soud nemůže předjímat výsledek řízení o dovoláních těchto čtyř obviněných, nicméně není vyloučeno, že dojde ke kasačnímu výroku ve vztahu k dovoláními napadenému rozsudku Vrchního soudu v Praze. V takovém případě by odpadl důvod pro výkon uložených trestů odnětí svobody, ale i vedlejších trestů. Odkladem výkonu rozhodnutí je namístě předejít tomu, aby obviněný byl ve výkonu trestu odnětí svobody na podkladě rozhodnutí, které by mohlo být následně zrušeno. Posuzovaná trestní věc se týká celkem jedenácti obviněných fyzických a právnických osob, přičemž ohledně dvou z nich ještě bude trestní řízení pokračovat před soudem prvního stupně. Není tak ani zřejmé, kdy bude soud prvního stupně předkládat Nejvyššímu soudu trestní spis k rozhodnutí o již podaných dovoláních. Nejvyšší soud tedy z opatrnosti vyhověl návrhu předsedy senátu soudu prvního stupně a ohledně všech čtyř obviněných odložil výkon citovaného rozhodnutí Vrchního soudu v Praze, které dosud napadli dovoláními právě tito obvinění a v jejich neprospěch též nejvyšší státní zástupce. Odložení výkonu rozhodnutí potrvá do doby skončení dovolacího řízení.


Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 18. 6. 2020JUDr. Blanka Roušalová
předsedkyně senátu