Rozhodnutí NS

20 Cdo 3926/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:01/23/2019
Spisová značka:20 Cdo 3926/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:20.CDO.3926.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Poplatky soudní
Zastavení řízení
Dotčené předpisy:§ 9 odst. 1 předpisu č. 549/1991Sb.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
20 Cdo 3926/2018-66USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Miroslavou Jirmanovou, Ph.D., v exekuční věci oprávněné Wüstenrot - stavební spořitelna a. s., se sídlem v Praze 4, Na hřebenech II 1718/8, identifikační číslo osoby 47115289, zastoupené JUDr. Markem Novotným, advokátem se sídlem v Praze, Šafaříkova 453/5, proti povinným 1/ O. K., narozenému XY, bytem XY, zastoupenému JUDr. Miroslavem Tyrnerem, advokátem se sídlem v Brně, Údolní 222/5, 2/ J. K., narozené XY, bytem XY, zastoupené JUDr. Miroslavem Tyrnerem, advokátem se sídlem v Brně, Údolní 222/5, a 3/ L. K., narozené XY, bytem XY, pro 218.368,80 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 53 EXE 1862/2017, o dovolání povinných 1/ a 2/ proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 3. 4. 2018, č. j. 26 Co 521/2017-39, t a k t o :


Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :

Ve shora označené věci byli povinní 1/ a 2/ usnesením Nejvyššího soudu ze dne 27. 11. 2018, č. j. 20 Cdo 3926/2018-56, 57, vyzváni k zaplacení soudního poplatku z dovolání, každý ve výši 4 000 Kč (viz položka 23 bod 2 a 8 Sazebníku soudních poplatků jako přílohy zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění účinném od 30. 9. 2017, dále jen „ZSOP“) do 15 dnů od doručení výzvy. Protože vyměřený soudní poplatek v určené lhůtě nezaplatili, Nejvyšší soud dovolací řízení podle ustanovení § 9 odst. 1 ZSOP zastavil. O tomto procesním následku byli oba dovolatelé předem poučeni (srov. § 9 odst. 3 ZSOP). K jejich opožděné žádosti ze dne 3. 1. 2019 soud již proto nepřihlížel.

Právní mocí usnesení o zastavení řízení poplatková povinnost zaniká (viz § 9 odst. 7 ZSOP).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/, a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

P o u č e n í :Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. 1. 2019


JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.
předsedkyně senátu