Rozhodnutí NS

6 Tdo 968/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Důvod dovolání:§ 265b odst.1 písm. g) tr.ř.
§ 265b odst.1 písm. k) tr.ř.
§ 265b odst.1 písm. l) tr.ř.
Datum rozhodnutí:10/02/2018
Spisová značka:6 Tdo 968/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:6.TDO.968.2018.3
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Přerušení výkonu trestu
Dotčené předpisy:§ 265o odst. 1 tr. ř.
Kategorie rozhodnutí:D
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část trestní, dostupné na www.nsoud.cz.
6 Tdo 968/2018-II.-64

USNESENÍ


Nejvyšší soud rozhodl předsedou senátu dne 2. 10. 2018 v řízení o dovoláních, která podali obviněný K. B., a obviněný P. B., proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 19. 7. 2017, č. j. 6 To 100/2016-946, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Okresního soudu v Lounech pod sp. zn. 3 T 182/2012, takto:

Podle § 265o odst. 1 tr. ř. se přerušuje výkon rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 19. 7. 2017, č. j. 6 To 100/2016-946, ve spojení s rozsudkem Okresního soudu v Lounech ze dne 7. 10. 2015, č. j. 3 T 182/2017-872.
O d ů v o d n ě n í :

Obvinění K. B. a P. B. dovoláními, které zpracoval jejich obhájce, napadli rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 19. 7. 2017, č. j. 6 To 100/2016-946, který byl v jejich trestní věci vedené u Okresního soudu v Lounech pod sp. zn. 3 T 182/2012 vydán na podkladě jejich odvolání podaných proti rozsudku soudu prvního stupně, tj. rozsudku Okresního soudu v Lounech ze dne 7. 10. 2015, č. j. 3 T 182/2012-872. Současně učinili podnět, aby předseda senátu dovolacího soudu odložil, resp. přerušil výkon tohoto rozhodnutí, a to vzhledem k probíhajícím exekučním řízením vedeným pod sp. zn. 203 Ex 19952/18 a sp. zn. 203 Ex 19953/18.

Senát č. 6, jemuž byla věc podle rozvrhu práce přidělena k rozhodnutí o podaných dovoláních, rozhodl usnesením ze dne 20. 9. 2018, sp. zn. 6 Tdo 968/2018, tak, že podle § 20 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů, věc obviněných K. B. a P. B. postoupil velkému senátu trestního kolegia Nejvyššího soudu k rozhodnutí.

Podle § 265o odst. 1 tr. ř. může předseda senátu Nejvyššího soudu před rozhodnutím o dovolání odložit nebo přerušit výkon rozhodnutí, proti němuž bylo podáno dovolání.

O dovolání obviněných ještě nebylo meritorně rozhodnuto. Protože s ohledem na důvody, pro které senát č. 6 věc obviněných předložil velkému senátu trestního kolegia Nejvyššího soudu k rozhodnutí, nelze vyloučit úspěšnost jejich mimořádných opravných prostředků, rozhodl předseda senátu č. 6 tak, že z podnětu obviněných podle § 265o odst. 1 tr. ř. přerušil výkon rozhodnutí, které bylo dovoláním napadeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 2. 10. 2018
                   JUDr. Ivo Kouřil
                   předseda senátu