Rozhodnutí NS

30 Cdo 1961/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:01/29/2020
Spisová značka:30 Cdo 1961/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2020:30.CDO.1961.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Podmínky řízení
Dovolání
Zastoupení
Zastavení řízení
Dotčené předpisy:§ 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb. ve znění od 01.01.2014 do 29.09.2017
§ 241 odst. 4 předpisu č. 99/1963Sb. ve znění od 01.01.2014 do 29.09.2017
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
30 Cdo 1961/2018-377


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu Mgr. Michaelem Nippertem v právní věci žalobce M. R., narozeného dne XY, bytem XY, zastoupeného JUDr. Tomášem Čejnou, advokátem se sídlem v Přerově, Dr. Saláka 10, proti žalované České republice - Ministerstvu práce a sociálních věcí, se sídlem v Praze 2, Na Poříčním právu 1/376, o zaplacení 800 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 16 C 25/2012, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 24. 8. 2017, č. j. 58 Co 115/2017-328, takto:

      I. Dovolací řízení se zastavuje.

      II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Odůvodnění:


Rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 2 (dále jen „soud prvního stupně“) ze dne 16. 11. 2016, č. j. 16 C 25/2012-294, byla zamítnuta žaloba, kterou se žalobce vůči žalované podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), dále také „OdpŠk“, domáhal náhrady škody ve výši 300 000 Kč a nemajetkové újmy ve výši 500 000 Kč, a to v souvislosti s rozhodnutími Magistrátu města Přerova ze dne 16. 5. 2011, č. j. 42584/2011/PRR, kterým mu nebyla přiznána dávka mimořádné okamžité pomoci na úhradu nezbytného jednorázového výdaje, a ze dne 30. 8. 2010, č. j. 70026/2010/PRR, kterým mu od 1. 7. 2010 byla odňata dávka pomoci v hmotné nouzi – příspěvek na živobytí.

Rozsudkem Městského soudu v Praze (dále jen „odvolací soud“) ze dne 24. 8. 2017, č. j. 58 Co 115/2017-328, byl rozsudek soudu prvního stupně potvrzen ve výrocích ve věci samé a o náhradě nákladů řízení mezi účastníky a změněn ve výroku o nákladech řízení státu.

Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalobce dne 3. 11. 2017 dovolání, při jehož podání nebyl zastoupen advokátem.

Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014 do 29. 9. 2017 (viz čl. II bod 2. zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen „o. s. ř.“

Podle § 243c odst. 2 o. s. ř. obsahuje toto odůvodnění pouze stručný výklad důvodů rozhodnutí dovolacího soudu.

Podle § 241 odst. 1 o. s. ř., není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel (fyzická osoba), nemá-li právnické vzdělání, zastoupen advokátem (případně notářem), jímž musí být také dovolání sepsáno. Povinné zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno věc meritorně rozhodnout. Jak vyplývá z ustanovení § 241 odst. 4 o. s. ř., požadavek povinného zastoupení není naplněn jen tím, že si dovolatel zvolí zástupcem advokáta (popř. je mu ustanoven soudem). Součástí povinného zastoupení je i to, že dovolání musí být sepsáno tímto advokátem. Jestliže si dovolatel zvolí advokáta (popř. jestliže je mu advokát ustanoven soudem) až poté, kdy sám podal dovolání, je ke splnění požadavku povinného advokátního zastoupení nezbytné, aby advokát již učiněné podání (ve dvouměsíční lhůtě podle § 241b odst. 3 o. s. ř.) nahradil nebo doplnil vlastním podáním či se s původním podáním alespoň písemně nebo ústně do protokolu ztotožnil (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 5. 1999, sp. zn. 26 Cdo 1121/99, uveřejněném v časopisu Soudní judikatura číslo 6, ročník 2000 pod číslem 64, nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. 4. 2013, sp. zn. 26 Cdo 350/2013).

K žalobcově žádosti mu bylo usnesením Obvodního soudu pro Prahu 2 dne 3. 1. 2018, č. j. 16 C 25/2012-362, přiznáno osvobození od soudních poplatků pro dovolací řízení a současně mu byl pro dovolací řízení ustanoven advokát JUDr. Tomáš Čejna.

Ustanovený advokát však již podané dovolání nenahradil ani nedoplnil podáním vlastním, taktéž neprohlásil, že se s podaným dovoláním ztotožňuje. K odstranění nedostatku podmínky povinného zastoupení ve smyslu § 241 odst. 1 a odst. 4 o. s. ř. tedy nedošlo.

Vzhledem k tomu, že povinné zastoupení dovolatele je procesní podmínkou dovolacího řízení, jejíž nedostatek brání věcnému rozhodnutí o dovolání, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2 a § 241b odst. 2 o. s. ř. zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. 1. 2020


Mgr. Michael Nippert
pověřený člen senátu