Rozhodnutí NS

20 Nd 266/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:09/25/2018
Spisová značka:20 Nd 266/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:20.ND.266.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Příslušnost soudu místní
Dotčené předpisy:§ 11 odst. 3 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
20 Nd 266/2018-19
USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Kůrky a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D. a JUDr. Zbyňka Poledny v právní věci oprávněné České republiky – Okresní soud v Rakovníku, identifikační číslo osoby 00024601, sídlem Sixtovo nám. 76/II, 269 23 Rakovník, proti povinnému P. V., S. T., t. č. ve výkonu trestu odnětí svobody ve věznici Vinařice, Vinařice 245, 273 07 Vinařice, okres Kladno, o určení místní příslušnosti, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Rakovníku pod sp. zn. 24 EXE 2247/2018 projedná a rozhodne Okresní soud v Kladně.

O d ů v o d n ě n í :


Okresní soud v Rakovníku vyslovil usnesením ze dne 24. 7. 2018, č. j. 24 EXE 2247/2018-15, svoji místní nepříslušnost v řízení o pověření soudního exekutora a nařízení exekuce na základě usnesení Okresního soudu v Rakovníku ze dne 6. 6. 2017, č. j. 2 T 42/2017-538.

Při zkoumání místní příslušnosti vyšlo najevo, že povinný je státním příslušníkem Slovenské republiky, byl registrován jako občan Evropské unie na území České republiky od 21. 12. 2016 do 23. 12. 2016 na adrese U Prazdroje 2720/6, ANGELO HOTEL PILSEN, Plzeň 3 – Východní předměstí a v současné době nemá na území České republiky trvalý pobyt a není ani v evidencích cizineckého informačního systému hlášen k pobytu. Ode dne 25. 12. 2016 se nachází ve výkonu trestu odnětí svobody ve věznici Vinařice, Vinařice 245, 273 07 Vinařice, okres Kladno. Existenci exekučně postižitelného majetku povinného na území České republiky exekuční soud nezjišťoval, neboť ten vyjde případně najevo až díky následné činnosti soudního exekutora.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle ustanovení § 105 odst. 2 o. s. ř. vysloví-li soud, že není příslušný, postoupí věc po právní moci tohoto usnesení příslušnému soudu nebo ji za podmínek § 11 odst. 3 předloží Nejvyššímu soudu.

Nejvyšší soud v usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia ze dne 12. listopadu 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněném pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, vyložil a odůvodnil právní názor, že je-li Nejvyšší soud žádán o určení místně příslušného soudu podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. na základě pravomocného rozhodnutí, jímž soud prvního stupně vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl o postoupení věci Nejvyššímu soudu za účelem určení místně příslušného soudu, Nejvyšší soud určí místně příslušný soud, aniž zkoumá (aniž je oprávněn zkoumat), zda je dána pravomoc českých soudů k projednání a rozhodnutí věci. Ustanovení § 105 odst. 2 o. s. ř. totiž předpokládá, že se otázkou pravomoci českých soudů s kladným závěrem zabýval předkládající soud (srov. výše citované usnesení sp. zn. 31 Nd 316/2013).

Nejvyšší soud České republiky po předložení věci Okresním soudem v Rakovníku (§ 105 odst. 2 o. s. ř.) rozhodl podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. – přihlížeje k zásadě hospodárnosti – tak, že věc projedná a rozhodne Okresní soud v Kladně, v jehož obvodu bude povinný do dne 25. 12. 2020 vykonávat trest odnětí svobody, a který je mu nejblíže; nadto nelze přehlédnout, že Okresní soud v Rakovníku v dané exekuční věci vystupuje taktéž jako osoba oprávněná, a je tudíž namístě určit (upřednostnit) jako místně příslušný exekuční soud jiný.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 25. 9. 2018

JUDr. Vladimír Kůrka
předseda senátu