Rozhodnutí NS

25 Cdo 3417/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:09/19/2018
Spisová značka:25 Cdo 3417/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:25.CDO.3417.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Zastavení řízení
Odvolání
Dotčené předpisy:§ 104 odst. 1 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
25 Cdo 3417/2018-33

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl předsedou senátu JUDr. Robertem Waltrem v právní věci žalobkyně: A. Z., proti žalovanému: V. B., o 11.000.000 s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Karviné pod sp. zn. 27 C 308/2017, o odvolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 28. 3. 2018, č. j. 57 Co 99/2018-15,

takto:

I. Řízení o „odvolání“ se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o uvedeném „odvolání“.
Odůvodnění:

Žalobkyně podala „odvolání“ proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 28. 3. 2018, č. j. 57 Co 99/2018-15, jímž odvolací soud potvrdil usnesení Okresního soudu v Karviné ze dne 24. 1. 2018, č. j. 27 C 308/2017-10, kterým bylo podání žalobkyně ze dne 24. 9. 2017 odmítnuto, ačkoli podle § 201 o. s. ř. lze odvoláním napadnout pouze rozhodnutí okresního soudu nebo rozhodnutí krajského soudu vydané v řízení v prvním stupni, pokud to zákon nevylučuje. Občanský soudní řád tedy neupravuje funkční příslušnost soudu pro projednání odvolání proti rozhodnutí odvolacího soudu (§ 10 odst. 1 a 2 o. s. ř.). Tím, že žalobkyně směřuje „odvolání“ výslovně proti zmíněnému usnesení odvolacího soudu a nikoli soudu prvního stupně, respektive že vůči rozhodnutí odvolacího soudu neuplatnila jako mimořádný opravný prostředek dovolání (§ 236 odst. 1 o. s. ř.), ač o této možnosti byla poučena, uvedenou podmínku odvolacího řízení, jejíž nedostatek nelze odstranit, zcela opomíjí.

Nejvyšší soud, jako vrcholný článek soustavy obecných soudů a jako soud, který je funkčně příslušný k rozhodnutí o opravném prostředku proti rozhodnutím odvolacích soudů, proto řízení o „odvolání“ kvůli nedostatku funkční příslušnosti kteréhokoli soudu podle § 104 odst. 1 věty první o. s. ř. zastavil (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 5. 2001, sp. zn. 20 Cdo 1535/99, nebo ze dne 15. 9. 2010, sp. zn. 29 Cdo 3047/2010).

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle § 146 odst. 1 písm. b), § 224 odst. 1 o. s. ř.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 19. 9. 2018

JUDr. Robert Waltr
předseda senátu