Rozhodnutí NS

29 Nd 480/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:12/19/2019
Spisová značka:29 Nd 480/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:29.ND.480.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Příslušnost soudu místní
Přikázání věci (delegace)
Dotčené předpisy:§ 11 odst. 3 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
29 Nd 480/2019-21USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Zavázala a soudců Mgr. Rostislava Krhuta a Mgr. Milana Poláška v právní věci oprávněného Allianz pojišťovny, a. s., se sídlem v Praze 8, Ke Štvanici 656/3, PSČ 186 00, identifikační číslo osoby 47115971, zastoupeného Mgr. Janem Ševčíkem, advokátem, se sídlem v Praze 5, Na Královně 862, PSČ 156 00, proti povinnému Z. J., narozenému XY, toho času neznámého pobytu, o pověření a nařízení exekuce, vedené u Okresního soudu v Litoměřicích pod sp. zn. 31 EXE 7367/2019, o určení místní příslušnosti, takto:


Věc vedenou u Okresního soudu v Litoměřicích pod sp. zn. 31 EXE 7367/2019 projedná a rozhodne Okresní soud v Litoměřicích.


Odůvodnění:

Návrhem ze dne 23. května 2019 se oprávněný domáhá provedení exekuce vůči povinnému pro pohledávku ve výši 3.104 Kč s příslušenstvím. Dne 24. května 2019 požádal soudní exekutor Mgr. Jan Peroutka, Exekutorský úřad Chomutov, o pověření a nařízení exekuce Okresní soud v Litoměřicích.

Okresní soud v Litoměřicích usnesením ze dne 25. října 2019, č. j. 31 EXE 7367/2019-18, vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl, že věc bude podle ustanovení § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), předložena Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne, neboť podmínky místní příslušnosti nelze zjistit.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne (srov. v této souvislosti i usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. listopadu 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněné pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Nejvyšší soud proto, vycházeje z obsahu spisu a přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení (k tomu srov. závěry formulované v usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia ze dne 12. září 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněném pod číslem 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek), rozhodl podle citovaného ustanovení tak, že jako místně příslušný soud v dané věci určil Okresní soud v Litoměřicích. Jde o soud, u něhož bylo řízení zahájeno a který vydal rovněž rozhodnutí (rozsudek ze dne 7. března 2019, č. j. 10 C 248/2018-29), jež slouží jako exekuční titul.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 19. 12. 2019


JUDr. Jiří Zavázal
předseda senátu