Rozhodnutí NS

33 Cdo 3634/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:11/21/2019
Spisová značka:33 Cdo 3634/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:33.CDO.3634.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Zastavení řízení
Zastoupení
Zneužívání výkonu práv a povinností
Dotčené předpisy:§ 2 o. s. ř. ve znění od 30.09.2017
§ 6 o. s. ř. ve znění od 30.09.2017
§ 241 o. s. ř. ve znění od 30.09.2017
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
33 Cdo 3634/2019-132


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Krbkem ve věci žalobce B. V., bytem XY, proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 424/16, o 6.000.000 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 22 C 297/2014, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 8. 3. 2019, č. j. 28 Co 81/2019-127, t a k t o:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í

Obvodní soud pro Prahu 2 usnesením ze dne 15. 1. 2019, č. j. 22 C 297/2014-118, odmítl podání žalobce ze dnů 13. 10. 2015, 8. 8. 2016, 9. 1. 2017 a 28. 8. 2017; současně rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Usnesením ze dne 8. 3. 2019, č. j. 28 Co 81/2019-127, Městský soud v Praze usnesení soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení. Odvolací soud dospěl k závěru, že posuzovaná podání neobsahovala zákonem stanovené náležitosti, žalobce ani na výzvu soudu vady svých podání neodstranil, v důsledku čehož nelze v řízení pokračovat.

Žalobce podal proti rozhodnutí odvolacího soudu dovolání, v němž mimo jiné požádal o bezplatnou právní pomoc pro podání dovolání.

Nejvyšší soud věc projednal podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb., dále jen „o. s. ř.“).

Podle ustanovení § 2 o. s. ř. soudy v občanském soudním řízení projednávají a rozhodují spory a jiné právní věci a provádějí výkon rozhodnutí, která nebyla splněna dobrovolně; dbají přitom, aby nedocházelo k porušování práv a právem chráněných zájmů a aby práv nebylo zneužíváno.

Podle ustanovení § 6 o. s. ř. postupuje soud v řízení předvídatelně a v součinnosti s účastníky řízení tak, aby ochrana práv byla rychlá a účinná a aby skutečnosti, které jsou mezi účastníky sporné, byly podle míry jejich účasti spolehlivě zjištěny. Ustanovení tohoto zákona musí být vykládána a používána tak, aby nedocházelo k jejich zneužívání.

Z ustanovení § 241 o. s. ř. se podává, že není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy (odstavec 1). Odstavec 1 neplatí, a/ je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání, b/ je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, 21a, anebo v § 21b, která má právnické vzdělání (odstavec 2). Odstavec 1 neplatí také tehdy, je-li dovolatelem obec, kterou zastupuje stát podle § 26a, jedná-li jménem státu za zastoupenou obec osoba uvedená v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání (odstavec 3). Dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a/, advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání (odstavec 4).

Odvolací soud vyšel z toho, že žalobce v předmětných podáních uvedl, že podává žalobu pro zmatečnost a domáhá se taky obnovy řízení, ale srozumitelným způsobem nevylíčil ani základní rozhodné skutečnosti, z nichž by bylo možné seznat, zda žaloby jsou podány včas a jaké důvody obnovy řízení a žaloby pro zmatečnost uplatňuje.

Dovolacímu soudu je z jiné úřední činnosti známo, že žalobce dlouhodobě zneužívá svého práva na soudní ochranu opakovaným podáváním neurčitých, popřípadě nedůvodných žalob, přičemž po zahájení řízení podává mimořádné množství vesměs neodůvodněných procesních podání (včetně opakovaně zamítaných návrhů na osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce), jakož i opravných prostředků včetně těch, které nejsou přípustné. Takové dlouhodobé a cílené počínání žalobce lze jednoznačně označit za obstrukční a sudičské (srov. usnesení Ústavního soudu ze dne 12. 2. 2009, sp. zn. III. ÚS 480/06, či ze dne 27. 10. 2011, sp. zn. III. ÚS 2791/08). K obdobným závěrům dospěl již i Nejvyšší soud, a to v obecné poloze např. v usnesení ze dne 27. 9. 2016, sp. zn. 30 Cdo 1417/2016, a konkrétně ve vztahu k osobě žalobce např. v usnesení ze dne 27. 9. 2016, sp. zn. 30 Cdo 1882/2016.

Dovolací soud tak má za nepochybné, že záměrem počínání žalobce je nikoliv ochrana jím tvrzeného subjektivního práva (§ 1 o. s. ř.), nýbrž vyvolání procesních obtíží ať již na straně soudu nebo jiných účastníků. Takový zneužívající procesní postup žalobce však ve shodě s § 2 a § 6 o. s. ř. nemůže požívat právní ochrany. Odborná literatura i judikatura shodně dovozují, že má-li zneužití práva ze strany účastníka podobu jeho procesního úkonu a není-li stanoveno jiné řešení, pak se k úkonu podle ustanovení § 41 odst. 3 o. s. ř. jako k nepřípustnému nepřihlíží [viz Lavický, P. a kol. Občanský soudní řád (§ 1 až 250l). Řízení sporné. Praktický komentář. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016, s. 9-10, a usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. 6. 2016, sp. zn. 22 Nd 159/2016].

V situaci, kdy dovolací soud dospěl k závěru, že není důvod ustanovit žalobci advokáta pro řízení o dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu a kdy žalobce neodstranil nedostatek povinného zastoupení – ač byl o následcích nečinnosti poučen – dovolací soud řízení o dovolání zastavil (§ 241b odst. 2, § 104 odst. 2 o. s. ř.).

Výrok o nákladech dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 21. 11. 2019


JUDr. Pavel Krbek
předseda senátu