Rozhodnutí NS

22 Cdo 2856/2015

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:08/25/2015
Spisová značka:22 Cdo 2856/2015
ECLI:ECLI:CZ:NS:2015:22.CDO.2856.2015.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Poplatky soudní
Dotčené předpisy:§ 9 odst. 1 a 7 předpisu č. 549/1991Sb. ve znění od 01.01.2012
Kategorie rozhodnutí:D
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
22 Cdo 2856/2015U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a soudců Mgr. Davida Havlíka a Mgr. Michala Králíka, Ph.D., ve věci žalobců: a) R. K. a b) Mgr. G. K., zastoupených Mgr. Matějem Kopřivou, advokátem se sídlem v Ostravě - Mariánských Horách, 28. října 219/438, proti žalovaným: 1) R. V., 2) M. V. a 3) L. N. o žalobě podle části páté o. s. ř., vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 20 C 106/2012, o dovolání žalobců proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 17. července 2014, č. j. 57 Co 418/2013-78, takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 17. července 2014, č. j. 57 Co 418/2013-78, se ruší a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.


Odůvodnění:


Žalobou podanou 3. října 2012 u Okresního soudu v Ostravě (dále „soud prvního stupně“) se žalobci domáhali vůči žalovaným podle části páté zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, ochrany pokojného stavu – nerušeného užívání domu čp. 613 na pozemku parc. č. 193/2 v obci a k. ú. L. Rozhodnutími správních orgánů Městského úřadu Hlučín a Krajského úřadu Moravskoslezského kraje jim ochrana poskytnuta nebyla.

Žalobci soudní poplatek ze žaloby při jejím podání nezaplatili. Soud prvního stupně je proto vyzval usnesením ze dne 16. listopadu 2012, č. j. 20 C 106/2012-18, k zaplacení poplatku 3 000 Kč do tří dnů doručení výzvy. Ta jim byla doručena 22. 11. 2012 a 26. 11. 2012. Ve stanovené lhůtě žalobci poplatek nezaplatili.

Soud prvního stupně pak usnesením ze dne 27. prosince 2012, č. j. 20 C 106/2012-22, podle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále „ZSOP“), řízení zastavil. V záhlaví usnesení nesprávně uvedl příjemní všech žalovaných. Doručeno bylo žalobci a) 19. 1. 2013 a žalobkyni b) 18. 1. 2013. Proti tomuto usnesení podali odvolání žalobce a) 29. 1. 2013 emailem a 1. 2. 2013 poštou, žalobkyně b) 4. 2. 2013 emailem a 7. 2. 2013 poštou. V odvoláních žalobkyně b) uvedla, že soudní poplatek je zaplacen v níže nalepených kolcích, přičemž na podání ze dne 7. 2. 2013 jsou nalepeny kolky 3x 1 000 Kč s razítkem soudu prvního stupně. (č. l. 38 spisu). Na výzvu soudu prvního stupně ze dne 13. února 2013 k doplnění odvolání z 1. 2. 2013 žalobkyně b) již nereagovala.

Soud prvního stupně usnesením ze dne 4. prosince 2013, č. j. 20 C 106/2012-47, opravil záhlaví usnesení ze dne 27. prosince 2012, č. j. 20 C 106/2012-22, tak, že uvedl správná příjmení všech třech žalovaných. Usnesení bylo doručeno žalobci a) 10. 12. 2013 a žalobkyni b) 16. 12. 2013. I proti tomuto usnesení podali žalobci odvolání.

Krajský soud v Ostravě (dále „odvolací soud“) k odvolání žalobců usnesením ze dne 30. května 2014, č. j. 57 Co 206/2014-65, opravné usnesení soudu prvního stupně potvrdil.

Dále odvolací soud unesením ze dne 17. července 2014, č. j. 57 Co 418/2013- 78, potvrdil usnesení soudu prvního stupně ze dne 27. prosince 2012, č. j. 20 C 106/2012-22, ve znění opravného usnesení ze dne 4. prosince 2013, č. j. 20 C 106/2012-47, a rozhodl o nákladech řízení. Dospěl k závěru, že soud prvního stupně správně řízení pro nezaplacení soudního poplatku zastavil, neboť žádný ze žalobců poplatek 3 000 Kč ve lhůtě stanovené soudem prvního stupně nezaplatil. Nezaplatili poplatek ani dodatečně ve lhůtě k odvolání proti usnesení o zastavení řízení, ačkoliv žalobkyně v odvolání uvedla, že poplatek byl zaplacen níže vylepeným kolkem. Na této listině ani na žádném podání žalobců ve spise poplatek zaplacen není.

Proti usnesení odvolacího soudu podali žalobci dovolání. Jeho přípustnost uplatňují podle § 237 o. s. ř., neboť dovolací soud dosud neřešil právní otázku, zda lze poplatek ze žaloby zaplatit kolkem nalepeným na odvolání proti usnesení soudu prvního stupně o zastavení řízení pro jeho nezaplacení. Poukazují na to, že žalobkyně b) podala odvolání proti tomuto usnesení nejprve elektronicky bez zaručeného elektronického podpisu. Odvolání pak doplnila odvoláním podaným prostřednictvím pošty 7. 2. 2013, doručeným soudu prvního stupně 8. 2. 2013, na kterém byly nalepeny tři kolky v hodnotě 1 000 Kč. Dne 17. 3. 2013 jí byla doručena výzva soudu prvního stupně, aby doplnila odvolací důvod a navrhla, jak má odvolací soud rozhodnout. Na tuto výzvu již nereagovala. Odvolací soud tak pochybil, jestliže dospěl k závěru, že řízení bylo správně zastaveno, neboť poplatek žalobci nezaplatili ani ve lhůtě k odvolání. Navrhli, aby dovolací soud zrušil usnesení soudů obou stupňů a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Dovolání bylo podáno včas k tomu oprávněnými osobami - účastníky řízení při splnění podmínek uvedených v § 241 odst. 1, 4 a § 241a odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. 1. 2014 - dále jen „o. s. ř.“ (srov. čl. II. bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.). Je podle § 237 o. s. ř. přípustné, protože rozhodnutí odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí, závisí na vyřešení otázky procesního práva, která nebyla dosud dovolacím soudem řešena.

Podle § 9 odst. 1 ZSOP nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynuté této lhůty řízení zastaví.

Podle § 9 odst. 7 ZSOP usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku zruší soud, který usnesení vydal, je-li poplatek zaplacen ve věcech správního soudnictví dříve, než usnesení nabylo právní moci, a v ostatních věcech nejpozději do konce lhůty k odvolání proti tomuto usnesení.

Podle § 8 odst. 4 věta první ZSOP poplatky, které nejsou vyšší než 5 000 Kč, lze platit kolkovými známkami; toto ustanovení se nevyužije, vznikla-li poplatková povinnost podáním návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu.

Z těchto ustanovení vyplývá, že lhůta pro zaplacení soudního poplatku nejpozději do konce lhůty k odvolání proti usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku je zachována, je-li poplatek, který nepřevyšuje 5 000 Kč zaplacen v kolcích na odvolání podaném v 15 denní odvolací lhůtě elektronicky bez zaručeného podpisu, doplněného však do tří dnů zasláním originálu s nalepenými kolkovými známkami prostřednictvím držitele poštovní licence (§ 42 odst. 1 a 3 o. s. ř.).

Tak tomu bylo i v daném případě. Usnesení o zastavení řízení bylo žalobkyni b) doručeno do datové schránky 18. 1.2013, odvolání datované 1. 2. 2013 podala elektronicky (bez zaručeného podpisu) poslední den 15 denní lhůty 4. 2. 2013, v němž uvedla, že poplatek je zaplacen nalepenými kolkovými známkami a prostřednictvím pošty zaslala 7. 2. 2013 originál odvolání z 1. 2. 2013 s nalepenými kolky. Kromě toho nelze ovšem přehlédnout, že v usnesení soudu prvního stupně ze dne 27. prosince 2012, č. j. 20 C 106/2012-22, byla nesprávně uvedena příjmení všech třech žalovaných, a žalobcům tak začala doručením opravného usnesení ze dne 4. prosince 2013, č. j. 20 C 106/2012-47, běžet nová odvolací lhůta. Oprava se totiž týkala výroku usnesení, jak soud prvního stupně také v odůvodnění uvedl - původním usnesením bylo zastaveno řízení proti neexistujícím osobám. Je zřejmé, že už před započetím této další odvolací lhůty byl soudní poplatek zaplacen.

Pak byl na místě postup soudu prvního stupně podle § 9 odst. 7 ZOSP, to znamená, že měl usnesení ze dne 27. prosince 2012, č. j. 20 C 106/2012-22, ve znění opravného usnesení ze dne 4. prosince 2013, č. j. 20 C 106/2012-47, zrušit. Tím by se také stalo bezpředmětným rozhodování o odvolání proti tomuto rozhodnutí.

Z uvedeného vyplývá zřejmé, že dovolání je důvodné a proto dovolací soud usnesení odvolacího soudu zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení (§ 243e odst. 1 a 2 věta první o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 25. srpna 2015


JUDr. Jiří Spáčil, CSc.
předseda senátu