Rozhodnutí NS

32 Nd 322/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:10/17/2018
Spisová značka:32 Nd 322/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:32.ND.322.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Příslušnost soudu místní
Dotčené předpisy:§ 11 odst. 3 o. s. ř.
§ 105 odst. 2 o. s. ř.
§ 45 odst. 2 předpisu č. 120/2001Sb. ve znění od 01.01.2013
Kategorie rozhodnutí:D
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
32 Nd 322/2018-23


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Příhody a soudců Mgr. Jiřího Němce a JUDr. Miroslava Galluse v exekuční věci oprávněné České průmyslové zdravotní pojišťovny, se sídlem v Ostravě, Jeremenkova 161/11, identifikační číslo osoby 47672234, proti povinné A. G., o žádosti o pověření a nařízení exekuce, vedené u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 53 EXE 1978/2018, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Určuje se, že věc vedenou u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 53 EXE 1978/2018 projedná a rozhodne Okresní soud v Břeclavi.


Odůvodnění:


Soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha, Exekutorský úřad Přerov, podal dne 31. 7. 2018 u Okresního soudu v Břeclavi žádost o pověření a nařízení exekuce pro pohledávku ve výši 134 984 Kč podle vykonatelného výkazu nedoplatků oprávněné ze dne 6. 1. 2017, č. FPVZÁ/JU/VN/2012_KZ/004276/2. Exekutor tak učinil na základě exekučního návrhu oprávněné.

Usnesením ze dne 10. 8. 2018, č. j. 53 EXE 1978/2018-14, Okresní soud v Břeclavi vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl, že po uplynutí odvolací lhůty oprávněné bude věc předložena Nejvyššímu soudu k určení, který soud ji projedná a rozhodne. Usnesení odůvodnil tím, že nelze zjistit podmínky místní příslušnosti, neboť povinná je fyzickou osobou (občankou České republiky), která podle výsledku šetření nemá na území České republiky od 12. 2. 2008 místo svého trvalého pobytu, a nebylo zjištěno, že by měla v obvodu tohoto soudu nějaký majetek.

Podle § 45 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti, (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, věcně příslušným exekučním soudem je okresní soud (odstavec 1). Místně příslušným exekučním soudem je soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek (odstavec 2).

Podle § 52 odst. 1 exekučního řádu nestanoví-li tento zákon jinak, použijí se pro exekuční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu.

Podle § 105 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“), vysloví-li soud, že není příslušný, postoupí věc po právní moci tohoto usnesení příslušnému soudu nebo ji za podmínek § 11 odst. 3 předloží Nejvyššímu soudu.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Protože povinná nemá na území České republiky místo svého trvalého pobytu, byl by místně příslušným k projednání a rozhodnutí v této věci soud, v jehož obvodu má povinná majetek. Skutečnost, zda povinná má na území České republiky majetek, který by mohl být po nařízení exekuce soudním exekutorem zajištěn a zpeněžen, případně vyjde najevo až činností soudem pověřeného exekutora v rámci provádění exekuce [srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněné pod číslem 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek (dále jen „R 4/2013“)]. V posuzovaném případě jsou tedy splněny předpoklady pro to, aby Nejvyšší soud vydal rozhodnutí podle § 11 odst. 3 o. s. ř.

Nejvyšší soud proto určil soudem příslušným k projednání a rozhodnutí věci Okresní soud v Břeclavi, u něhož bylo řízení zahájeno, a to s přihlédnutím k zásadě hospodárnosti řízení (srov. výše citované R 4/2013).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 17. 10. 2018


JUDr. Pavel Příhoda
předseda senátu