Rozhodnutí NS

20 Cdo 3736/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:10/17/2018
Spisová značka:20 Cdo 3736/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:20.CDO.3736.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Exekuce
Dovolání
Přípustnost dovolání
Dotčené předpisy:§ 238 odst. 1 písm. c) o. s. ř. ve znění od 01.01.2014 do 29.09.2017
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
20 Cdo 3736/2018-103
USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zbyňka Poledny a soudců JUDr. Aleše Zezuly a JUDr. Vladimíra Kůrky v exekuční věci oprávněného Prim Inova GmbH, se sídlem ve Švýcarské konfederaci, Industriestrasse 51, 6321 Steinhausen, reg. č. 1029-743-75, zastoupeného Mgr. Ing. Vojtěchem Třískou, advokátem se sídlem v Praze 1, Národní 60/28, proti povinné E. Š., O., zastoupené Mgr. Pavlem Maršálkem, advokátem se sídlem v Liberci, Vrchlického 802/46, pro 1 280,79 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Děčíně pod sp. zn. 49 EXE 2457/2016, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 26. června 2017, č. j. 8 Co 150/2017-72, t a k t o:

Dovolání se odmítá.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :

Dovolání povinné ze dne 22. 9. 2017 proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 26. 6. 2017, č. j. 8 Co 150/2017-72, jenž změnil usnesení Okresního soudu v Děčíně ze dne 13. 2. 2017, č. j. 49 EXE 2457/2016-47, tak, že se exekuce nezastavuje, není přípustné podle ustanovení § 238 odst. 1 písm. c) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014 do 29. 9. 2017 (viz čl. II, bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony), dále „o. s. ř.“, neboť napadeným usnesením bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50 000 Kč (viz shora uvedená výše vymáhané částky, k jejímuž příslušenství se nepřihlíží - viz rovněž znění § 238 odst. 1 písm. c/ o. s. ř. a dále srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. října 2015, sp. zn. 26 Cdo 4236/2015, či usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. října 2013, sp. zn. 20 Cdo 1977/2013).

Nejvyšší soud proto dovolání povinné podle § 243c odst. 1 o. s. ř. odmítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/, a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 17. 10. 2018

JUDr. Zbyněk Poledna
předseda senátu