Rozhodnutí NS

27 Cdo 3931/2017

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:10/25/2018
Spisová značka:27 Cdo 3931/2017
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:27.CDO.3931.2017.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Zastavení řízení
Zastoupení
Dotčené předpisy:§ 243f odst. 2 o. s. ř.
§ 241b o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
27 Cdo 3931/2017-776


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Petrem Šukem v konkursní věci bývalého úpadce J. H., zastoupeného JUDr. Petrem Bokotejem, advokátem, se sídlem v Praze 3, Táboritská 1000/23, PSČ 130 00, o návrhu věřitele Union banka, a. s. "v likvidaci", se sídlem v Ostravě, 30. dubna 635/35, PSČ 702 00, identifikační číslo osoby 41034261, o žalobách na obnovu řízení a pro zmatečnost podaných úpadcem proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 6. 10. 2008, č. j. Nco 164/2008-319, a usnesení Městského soudu v Praze ze dne 22. 10. 2008, č. j. 52 K 27/98-322, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 52 K 27/98, o dovolání bývalého úpadce proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 20. 7. 2015, č. j. 4 Co 70/2014-657, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.


Odůvodnění:


Městský soud v Praze usnesením ze dne 18. 3. 2014, č. j. 52 K 27/98-617, odmítl žaloby na obnovu řízení a pro zmatečnost podané bývalým úpadcem proti v záhlaví označeným usnesením (výroky I. a II.) a rozhodl o nákladech řízení (výrok III.).

Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 20. 7. 2015, č. j. 4 Co 70/2014-657, k odvolání bývalého úpadce potvrdil rozhodnutí soudu prvního stupně ve výroku I. a II., zrušil je co do výroku o nákladech řízení a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Proti usnesení odvolacího soudu podal bývalý úpadce dovolání, v němž současně požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení.

Městský soud v Praze prvním výrokem usnesení ze dne 18. 4. 2016, č. j. 52 K 27/98-701, dovolateli ustanovil zástupce JUDr. Petra Bokoteje, advokáta, se sídlem v Praze 3, Táboritská 1000/23, PSČ 130 00, pro dovolací řízení týkající se dovolání proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 20. 7. 2015, č. j. 4 Co 70/2014-657; usnesení nabylo právní moci dne 4. května 2016.

Podle § 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“) není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Odstavec první citovaného ustanovení neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání (odstavec druhý písm. a/). Dovolání fyzické osoby musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a/, advokátem nebo notářem (odstavec čtvrtý).

Požadavku na tzv. povinné (nucené) zastoupení dovolatele při podání dovolání dovolatel vyhoví – jak vyplývá z § 241 odst. 4 o. s. ř. – nikoliv již tím, že si zvolí zástupcem advokáta (případně mu na žádost bude ustanoven), ale teprve tehdy, bude-li dovolání advokátem také sepsáno. Ke splnění požadavku na tzv. povinné (nucené) zastoupení dovolatele při podání dovolání je tedy třeba, aby advokát buď sám sepsal dovolání nebo, podal-li dovolatel dovolání již dříve sám, již učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním dovoláním, popřípadě alespoň písemně nebo ústně do protokolu sdělil, že se s již učiněným podáním ztotožňuje (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 5.1999, sp. zn. 26 Cdo 1121/99, uveřejněné v časopise Soudní judikatura číslo 6, ročník 2000, pod číslem 64, či usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. 10. 2008, sp. zn. 21 Cdo 4110/2007).

Podle § 241b odst. 3 o. s. ř. dovolání, které neobsahuje údaje o tom, v jakém rozsahu se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 237 až 238a) nebo které neobsahuje vymezení důvodu dovolání, může být o tyto náležitosti doplněno jen v průběhu trvání lhůty k dovolání. Nebyla-li v době podání dovolání splněna podmínka uvedená v § 241, běží tato lhůta až do uplynutí lhůty, která byla dovolateli určena ke splnění této podmínky; požádal-li však dovolatel před uplynutím lhůty o ustanovení zástupce (§ 30), běží lhůta podle věty první znovu až od právní moci usnesení, kterým bylo o této žádosti rozhodnuto.

Advokát ustanovený dovolateli ve lhůtě určené ustanovením § 241b odst. 3 věty druhé, části věty za středníkem o. s. ř. dovolání proti usnesení odvolacího soudu nesepsal, navrhovatelem dříve podané dovolání nenahradil (nedoplnil) svým podáním, a ani nesdělil, že se s již učiněným dovoláním ztotožňuje. Nedostatek povinného zastoupení tak nebyl odstraněn. K podání zástupce dovolatele ze dne 6. 12. 2016 (č. l. 734), učiněnému po uplynutí lhůty určené ustanovením § 241b odst. 3 věty druhé o. s. ř., nelze přihlížet.

Nejvyšší soud proto řízení o dovolání pro (neodstraněný) nedostatek podmínek (dovolacího) řízení zastavil (§ 241b odst. 2, § 104 odst. 2 a § 243f odst. 2 o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení Nejvyšší soud nerozhodoval, když rozhodnutí Nejvyššího soudu není rozhodnutím, kterým se řízení končí, a řízení nebylo již dříve skončeno (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 7. 2002, sp. zn. 20 Cdo 970/2001, uveřejněné pod číslem 48/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (do 31. 12. 2013) se podává z článku II bodu 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, a dále z části první, článku II bodu 2 zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. 10. 2018
JUDr. Petr Šuk
předseda senátu