Rozhodnutí NS

30 Cdo 3100/2017

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:07/11/2017
Spisová značka:30 Cdo 3100/2017
ECLI:ECLI:CZ:NS:2017:30.CDO.3100.2017.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Zastoupení
Odpovědnost státu za škodu
Dotčené předpisy:§ 241 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
30 Cdo 3100/2017
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Františkem Ištvánkem ve věci žalobce P. B., proti žalované Ing. L. K., vyšší soudní úřednici Okresního soud v Pardubicích, Na Třísle 118, o zaplacení 220 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 16 C 53/2017, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 29. 3. 2017, č. j. 21 Co 103/2017 - 65, takto:

I. Řízení o dovolání žalobce se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Stručné odůvodnění

(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):


Žalobce podal dovolání proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích ze dne 31. 3. 2016, č. j. 23 Co 119/2016 - 29. Po výzvě soudu prvního stupně, aby si pro podání dovolání zvolil svým zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání (č. l. 35), požádal žalobce o ustanovení zástupce z řad advokátů. O této žádosti bylo zamítavě rozhodnuto usnesením Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 15. 2. 2017, č. j. 16 C 53/2017 - 56, ve spojení s v záhlaví uvedeným usnesením odvolacího soudu, proti němuž bylo podáno projednávané dovolání. Při podání dovolání nebyl žalobce zastoupen advokátem ve smyslu § 241 o. s. ř. a ani přes výzvu a poučení soudu prvního stupně (č. l. 73) tuto vadu neodstranil.

Dovolací soud při zvážení podání dovolatele ve světle usnesení Nejvyššího soudu ze dne 8. 4. 2015, sp. zn. 31 NSČR 9/2015, dospěl k závěru, že se v daném případě jedná o bezúspěšné uplatňování práva, neboť již ze samotných údajů účastníkem tvrzených a/nebo z toho, co je soudu známo z obsahu spisu nebo z jiné úřední činnosti, je zřejmé, že jeho požadavku žalobce nemůže být vyhověno, a dovolateli zástupce neustanovil.

Jelikož dovolatel nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.), dovolací soud řízení podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 o. s. ř).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 11. 7. 2017

JUDr. František Ištvánek
předseda senátu