Rozhodnutí NS

29 NSCR 11/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:01/30/2019
Senátní značka:29 NSCR 11/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:29.NSCR.11.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Podmínky řízení
Zastoupení
Dotčené předpisy:§ 241 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
KSBR 28 INS 27027/2015
29 NSČR 11/2019-A-144

USNESENÍ

  Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu Mgr. Milanem Poláškem v insolvenční věci dlužníka Lansdowne Invest, s. r. o., se sídlem v Brně, Mečová 358/8, PSČ 602 00, identifikační číslo osoby 24800422, zastoupeného Mgr. Janem Vančurou, advokátem, se sídlem v Praze 2, Salmovská 1534/11, PSČ 120 00, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 28 INS 27027/2015, o insolvenčním návrhu dlužníka a věřitelů 1/ RALT COMPANY s. r. o., se sídlem v Dobřejovicích, Lipová 181, PSČ 251 01, identifikační číslo osoby 02138816, a 2/ Glory Daze Associated S. A., se sídlem 33 Porter Road, P. O. Box 3169, PMB 103, Road Town, Tortola, Britské Panenské ostrovy, registrační číslo 584444, zastoupeného Mgr. Karlem Somolem, advokátem, se sídlem v Praze 1, Karlovo náměstí 671/24, PSČ 110 00, o dovolání prvního insolvenčního navrhovatele proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 19. září 2016, č. j. KSBR 28 INS 27027/2015, 3 VSOL 53/2016-A-62, takto:

  Dovolací řízení se zastavuje.


  Odůvodnění:


  V záhlaví označeným rozhodnutím Vrchní soud v Olomouci k odvolání dlužníka Lansdowne Invest, s. r. o., prvního insolvenčního navrhovatele (RALT COMPANY s. r. o.) a společnosti Crius Capital, SE, potvrdil usnesení ze dne 19. listopadu 2015, č. j. KSBR 28 INS 27027/2015-A-22, ve výrocích, jimiž Krajský soud v Brně (dále jen „insolvenční soud“) prohlásil konkurs na majetek dlužníka (bod II. výroku) a insolvenčním správcem ustanovil Mgr. Jana Jukla (bod III. výroku).

  Proti usnesení odvolacího soudu, a to proti části výroku, jíž byl potvrzen bod III. výroku usnesení insolvenčního soudu, podal první insolvenční navrhovatel dne 12. prosince 2016 dovolání (A-65), jež doplnil podáním ze dne 24. února 2017 (A-77).

  Jelikož při podání dovolání nebyl dovolatel zastoupen advokátem, ani nedoložil, že má sám odpovídající právnické vzdělání (§ 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu – dále jen „o. s. ř.“), insolvenční soud ho usnesením ze dne 2. února 2017, č. j. KSBR 28 INS 27027/2015-A-74, vyzval, aby nedostatek povinného zastoupení odstranil ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení.

  O žádosti dovolatele o ustanovení advokáta pro dovolací řízení (A-77) rozhodl insolvenční soud usnesením ze dne 28. srpna 2017, č. j. KSBR 28 INS 27027/2015-A-93, tak, že jí nevyhověl. K odvolání prvního insolvenčního navrhovatele bylo toto rozhodnutí potvrzeno usnesením Vrchního soudu v Olomouci ze dne 31. ledna 2018, č. j. KSBR 28 INS 27027/2015, 3 VSOL 1182/2017-A-111. Obě rozhodnutí nabyla právní moci dne 31. ledna 2018.

  Nedostatek povinného zastoupení dovolatel neodstranil ve lhůtě určené ve výzvě ani později, přes poučení o následcích nečinnosti. Nejvyšší soud proto podle § 241b odst. 2 věty před středníkem, § 104 odst. 2 a § 243f odst. 2 o. s. ř. řízení o jeho dovolání zastavil.

  Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (do 29. září 2017) se podává z bodu 2., části první, článku II. zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

  Poučení: Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dovolateli, dlužníku, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) a státnímu zastupitelství, které (případně) vstoupilo do insolvenčního řízení, se však doručuje i zvláštním způsobem.

  Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


  V Brně dne 30. 1. 2019


  Mgr. Milan Polášek
  předseda senátu