Rozhodnutí NS

25 Cdo 3305/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:11/22/2018
Spisová značka:25 Cdo 3305/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:25.CDO.3305.2018.3
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Oprava rozhodnutí
Dotčené předpisy:§ 164 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:C
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
25 Cdo 3305/2018-872


USNESENÍ


Nejvyšší soud rozhodl předsedou senátu JUDr. Robertem Waltrem ve věci žalobce: Z. F., nar. XY, bytem XY, zastoupen Mgr. Tomášem Ajglem, advokátem se sídlem Hluboká 1336/55, Plzeň, proti žalované: Fakultní nemocnice Ostrava, IČO 00843989, se sídlem 17. listopadu 1790/5, Ostrava, zastoupena JUDr. Petrem Svatošem, advokátem se sídlem Sadová 1585/7, Ostrava, o 5.116.680 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 36 C 306/2007, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. 2. 2018, č. j. 57 Co 87/2017-807, takto:

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. 10. 2018, č. j. 25 Cdo 3305/2018-865, se v záhlaví opravuje tak, že bydliště žalobce namísto „XY“ správně zní „XY“ a jméno a sídlo zástupce žalobce namísto „Mgr. MUDr. Janou Kollrossovou, advokátkou se sídlem náměstí Republiky 202/28, Plzeň“, správně zní: „Mgr. Tomášem Ajglem, advokátem se sídlem Hluboká 1336/55, Plzeň“.

Odůvodnění:

Ve shora uvedeném usnesení Nejvyššího soudu došlo ke zřejmé chybě, neboť v záhlaví bylo nesprávně uvedeno bydliště žalobce a jméno a sídlo zástupce žalobce. Tuto chybu proto předseda senátu Nejvyššího soudu tímto usnesením opravil podle § 164 a § 243c o. s. ř.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. 11. 2018


JUDr. Robert Waltr
předseda senátu