Rozhodnutí NS

27 Cdo 3784/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:01/06/2020
Spisová značka:27 Cdo 3784/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2020:27.CDO.3784.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Dotčené předpisy:§ 243c odst. 3 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
27 Cdo 3784/2019-237


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Filipem Cilečkem v právní věci žalobkyně AS ZIZLAVSKY v. o. s., se sídlem v Praze 1, Široká 36/5, PSČ 110 00, identifikační číslo osoby 28490738, jako insolvenční správkyně dlužnice Logic point s. r. o., se sídlem v Praze 8, Sokolovská 651/136a, PSČ 186 00, identifikační číslo osoby 28877209, zastoupené JUDr. Miroslavem Sedláčkem, Ph.D., LL.M., advokátem, se sídlem v Praze 2, Španělská 770/2, PSČ 120 00, proti žalovanému S. K. W. F., narozenému XY, bytem XY, zastoupenému JUDr. Janem Mikulášem, Ph.D., advokátem, se sídlem v Praze 1, Opletalova 1525/39, PSČ 110 00, o zaplacení 1.873.162,82 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 70 C 186/2017, o dovolání žalovaného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 15. 10. 2018, č. j. 12 Co 246/2018-190, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.


Odůvodnění:


[1] Proti v záhlaví označenému usnesení odvolacího soudu podal žalovaný dovolání, které posléze, podáním ze dne 12. 12. 2019, doplněným podáním ze dne 19. 12. 2019, doručenými Nejvyššímu soudu v týchž dnech, vzal v plném rozsahu zpět.

[2] Předseda senátu Nejvyššího soudu proto dovolací řízení v souladu s § 243f odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“), zastavil podle § 243c odst. 3 věty druhé o. s. ř.

[3] O náhradě nákladů dovolacího řízení Nejvyšší soud nerozhodoval, když rozhodnutí Nejvyššího soudu není rozhodnutím, kterým se řízení končí, a řízení nebylo již dříve skončeno (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 7. 2002, sp. zn. 20 Cdo 970/2001, uveřejněné pod číslem 48/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 6. 1. 2020


JUDr. Filip Cileček
předseda senátu