Rozhodnutí NS

25 Cdo 4220/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:05/30/2019
Spisová značka:25 Cdo 4220/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:25.CDO.4220.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Přípustnost dovolání
Podmínky řízení
Dotčené předpisy:§ 238 odst. 1 písm. i, h) o. s. ř.
§ 241 odst. 1, 2 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
25 Cdo 4220/2018-1613

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Roberta Waltra a soudců JUDr. Hany Tiché a JUDr. Petra Vojtka v právní věci žalobců: a) I. Š., narozená XY, b) L. M., narozený XY, oba bytem XY, proti žalovaným: 1) A. Z., narozený XY, 2) J. Z., narozená XY, 3) M. Z., narozený XY, 4) R. Z., narozený XY, a 5) L. Z., narozený XY, všichni bytem XY, o náhradu škody, vedené u Okresního soudu ve Zlíně pod sp. zn. 10 C 296/2008, o dovolání žalobců proti usnesením Krajského soudu v Brně - pobočky ve Zlíně ze dne 20. 6. 2018, č. j. 60 Co 194/2018-1485, č. j. 60 Co 195/2018-1488, č. j. 60 Co 196/2018-1490, č. j. 60 Co 197/2018-1492, takto:

I. Dovolání proti usnesením Krajského soudu v Brně - pobočky ve Zlíně ze dne 20. 6. 2018, č. j. 60 Co 195/2018-1488, č. j. 60 Co 196/2018-1490 a č. j. 60 Co 197/2018-1492 ve výroku II a III, se odmítá.
II. Řízení o dovolání žalobců proti usnesením Krajského soudu v Brně - pobočky ve Zlíně ze dne 20. 6. 2018, č. j. 60 Co 194/2018-1485, č. j. 60 Co 197/2018-1492 ve výroku I, se zastavuje.
III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Odůvodnění:

Krajský soud v Brně - pobočka ve Zlíně k odvolání žalobkyně a) usnesením ze dne 20. 6. 2018, č. j. 60 Co 195/2018-1488, potvrdil usnesení Okresního soudu ve Zlíně ze dne 16. 2. 2018, č. j. 10 C 296/2008-1309, kterým bylo řízení o žádosti žalobkyně a) ze dne 6. 2. 2018 o osvobození od soudních poplatků pro dovolací řízení zastaveno. K odvolání žalobce b) bylo usnesením Krajského soudu v Brně - pobočky ve Zlíně ze dne 20. 6. 2018, č. j. 60 Co 196/2018-1490, potvrzeno usnesení Okresního soudu ve Zlíně ze dne 4. 4. 2018, č. j. 10 C 296/2008-1418, jímž žalobci b) nebylo přiznáno osvobození od soudních poplatků. K odvolání žalobce b) bylo dále usnesením Krajského soudu v Brně
- pobočkou ve Zlíně ze dne 20. 6. 2018, č. j. 60 Co 197/2018-1492, usnesení Okresního soudu ve Zlíně ze dne 4. 5. 2018, č. j. 10 C 296/2008-1443, změněno ve výroku II tak, že se žádost žalobce b) o ustanovení zástupce pro řízení o žalobě pro zmatečnost zamítá a bylo rozhodnuto o náhradě nákladů řízení před soudy obou stupňů.

Proti zmíněným rozhodnutím odvolacího soudu podali žalobci dovolání, o němž Nejvyšší soud vzhledem k datu vydání rozhodnutí odvolacího soudu rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (srov. čl. II bod 1 a čl. XII zákona č. 296/2017 Sb.), dále jen „o. s. ř.“.

Podle § 238 odst. 1 písm. i) o. s. ř. není dovolání přípustné proti usnesením, kterými bylo rozhodnuto o návrhu na osvobození od soudního poplatku nebo o povinnosti zaplatit soudní poplatek.

Podle § 238 odst. 1 písm. h) o. s. ř. není dovolání přípustné proti rozhodnutím v části týkající se výroku o nákladech řízení.

S ohledem na jednoznačnou dikci citovaného ustanovení, které s účinností od 30. 9. 2017 vylučuje přípustnost dovolání proti takovýmto rozhodnutím, je dovolání žalobců proti usnesením Krajského soudu v Brně - pobočky ve Zlíně ze dne 20. 6. 2018, č. j. 60 Co 195/2018-1488, č. j. 60 Co 196/2018-1490 a č. j. 60 Co 197/2018-1492 ve výroku II a III nepřípustné. Nejvyšší soud je proto podle § 243c odst. 1 o. s. ř. odmítl.

Dále Krajský soud v Brně - pobočka ve Zlíně k odvolání žalobců usnesením ze dne 20. 6. 2018, č. j. 60 Co 194/2018-1485, potvrdil usnesení Okresního soudu ve Zlíně ze dne 1. 2. 2018, č. j. 10 C 296/2008-1288, kterým bylo zastaveno řízení o dovolání žalobců a žádnému z účastníků nebylo přiznáno právo na náhradu nákladů dovolacího řízení. K odvolání žalobce b) pak bylo usnesením Krajského soudu v Brně - pobočky ve Zlíně ze dne 20. 6. 2018, č. j. 60 Co 197/2018-1492, usnesení Okresního soudu ve Zlíně ze dne 4. 5. 2018, č. j. 10 C 296/2008-1443, potvrzeno ve výroku I, jímž soud prvního stupně odmítl podání žalobce b) ze dne 25. 10. 2017 označené jako žaloba pro zmatečnost.

Proti posledně zmíněným usnesením odvolacího soudu podali žalobci, nezastoupeni advokátem, včasné blanketní dovolání.

Podle § 241 odst. 1 a 2 o. s. ř. musí být dovolatel zastoupen advokátem, jestliže sám nemá právnické vzdělání.

Ačkoli žalobci nebyli vyzváni, aby si pro podání dovolání proti napadeným usnesením zvolili zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podali řádné dovolání, je nutno konstatovat, že v průběhu řízení při podání předchozích dovolání již žalobci byli ke splnění této podmínky vyzýváni, a jsou tudíž obeznámeni s tím, že v dovolacím řízení musí být zastoupeni advokátem (k tomu srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. 10. 2014, sp. zn. 30 Cdo 3052/2014, nebo usnesení Ústavního soudu ze dne 8. 8. 2013, sp. zn. II. ÚS 2291/13). Nejvyšší soud tak má za to, že práva žalobců nebyla ohrožena a že poučení o náležitém zastoupení se jim dostalo.

Ze spisu však zastoupení dovolatelů nevyplývá a jiné listiny toto zastoupení nebo případné právnické vzdělání dovolatelů prokazující nebyly předloženy. Povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, bez jejíhož splnění nelze vydat (s výjimkou usnesení, jímž se dovolací řízení pro tento nedostatek zastavuje) rozhodnutí, kterým se řízení končí, a protože ke zhojení tohoto nedostatku do dnešního dne nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení proti usnesením Krajského soudu v Brně - pobočky ve Zlíně ze dne 20. 6. 2018, č. j. 60 Co 194/2018-1485, č. j. 60 Co 197/2018-1492 ve výroku I, podle § 243c odst. 3 poslední věty o. s. ř. zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení nemusí být odůvodněn (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. 5. 2019

JUDr. Robert Waltr
předseda senátu