Rozhodnutí NS

7 Td 91/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:11/20/2019
Spisová značka:7 Td 91/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:7.TD.91.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Místní příslušnost
Dotčené předpisy:§ 24 odst. 1 tr. ř.
Kategorie rozhodnutí:D
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část trestní, dostupné na www.nsoud.cz.
7 Td 91/2019-440


USNESENÍ


Nejvyšší soud rozhodl dne 20. 11. 2019 v neveřejném zasedání, ve věci obviněného M. Ž., nar. XY, trvale bytem XY, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 2 T 159/2019, o návrhu soudu na určení místní příslušnosti takto:


Podle § 24 odst. 1 tr. ř. je k projednání věci příslušný Obvodní soud pro Prahu 2.

Odůvodnění:


1. Státní zástupkyně Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 5 podala dne 21. 10. 2019 u Obvodního soudu pro Prahu 5 obžalobu na obviněného M. Ž. pro přečin zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění podle § 254 odst. 2 alinea první tr. zákoníku.

2. Přečinu se měl podle obžaloby dopustit tím, že 1. dne 26. 8. 2015 u Městského soudu v Praze, Spálená 2, 112 16 Praha 2 podal návrh na zápis změny jednatele společnosti Projekty a stavby - CL, spol. s r. o., pod spisovou značkou C 247933 vedenou u Městského soudu v Praze, do obchodního rejstříku, a nechal se úmyslně zapsat jako nový jednatel pod falešnou identitou neexistující osoby C. C., nar. XY, státní příslušnost Rumunsko, 2. dne 23. 9. 2015 u Městského soudu v Praze, Spálená 2, 112 16 Praha 2 podal návrh na zápis změny jednatele společnosti NEXOS Intl., s. r. o., pod spisovou značkou C 34990 vedenou u Městského soudu v Praze, do obchodního rejstříku, a nechal se úmyslně zapsat jako nový jednatel pod falešnou identitou neexistující osoby C. C., nar. XY, státní příslušnost Rumunsko, 3. dne 27. 11. 2015 u Krajského soudu v Ostravě, Havlíčkovo nábřeží 1835/34, 728 81 Ostrava podal návrh na zápis změny společnosti PANGEA International, s. r. o., v likvidaci, pod spisovou značkou C 51904 vedenou u Krajského soudu v Ostravě, do obchodního rejstříku, a nechal se úmyslně zapsat jako nový jednatel pod falešnou identitou neexistující osoby C. C., nar. XY, státní příslušnost Rumunsko, 4. dne 20. 12. 2016 u Městského soudu v Praze, Spálená 2, 112 16 Praha 2 podal návrh na zápis změny jednatele společnosti SWISS VALUE ASSETS(ČR), s. r. o., v likvidaci, pod spisovou značkou C 123947 vedenou u Městského soudu v Praze, do obchodního rejstříku, a nechal se úmyslně zapsat jako nový jednatel pod falešnou identitou neexistující osoby C. C., nar. XY, státní příslušnost Rumunsko, 5. dne 27. 12. 2016 u Městského soudu v Praze, Spálená 2, 112 16 Praha 2 podal návrh na zápis změny člena představenstva společnosti Králodvorské železárny, a. s., pod spisovou značkou B 613 vedenou u Městského soudu v Praze, a nechal se úmyslně zapsat jako člen představenstva pod falešnou identitou neexistující osoby C. C., nar. XY, státní příslušnost Rumunsko, 6. dne 29. 12. 2016 u Městského soudu v Praze, Spálená 2, 112 16 Praha 2 podal návrh na zápis správní rady Nadačního fondu C. C., pod spisovou značkou N 1454 vedenou u Městského soudu v Praze, a nechal se úmyslně zapsat jako nový člen správní rady pod falešnou identitou neexistující osoby C. C., nar. XY, státní příslušnost Rumunsko, 7. dne 10. 1. 2017 u Krajského soudu v Českých Budějovicích, Zátkovo nábřeží 1835/34, České Budějovice podal návrh na zápis změny jednatele společnosti HERMÉS SCO, spol. s r.o., v likvidaci, pod spisovou značkou C 9022 vedenou u Krajského soudu v Českých Budějovicích, a nechal se úmyslně zapsat jako nový jednatel pod falešnou identitou neexistující osoby C. C., nar. XY, státní příslušnost Rumunsko, 8. dne 13. 4. 2017 u Krajského soudu v Ostravě, Havlíčkovo nábřeží 1835/34, 728 81 Ostrava podal návrh na zápis změny společnosti Pircona Korpat, s. r. o., v likvidaci, pod spisovou značkou C 70320 vedenou u Krajského soudu v Ostravě, do obchodního rejstříku, a nechal se úmyslně zapsat jako nový jednatel pod falešnou identitou neexistující osoby C. C., nar. XY, státní příslušnost Rumunsko, 9. dne 3. 1. 2018 u Městského soudu v Praze, Spálená 2, 112 16 Praha 2 podal návrh na zápis změny člena představenstva společnosti I. L. C., a. s., v likvidaci, pod spisovou značkou B 4890 vedenou u Městského soudu v Praze, a nechal se úmyslně zapsat jako člen představenstva pod falešnou identitou neexistující osoby C. C., nar. XY, státní příslušnost Rumunsko, 10. dne 24. 3. 2016 u Městského soudu v Praze, Spálená 2, 112 16 Praha 2 podal návrh na zápis změny jednatele společnosti Czech ceramics, s. r. o., pod spisovou značkou C 197362 vedenou u Městského soudu v Praze, do obchodního rejstříku, a nechal se úmyslně zapsat jako nový jednatel pod falešnou identitou neexistující osoby C. C., nar. XY, státní příslušnost Rumunsko.“

3. Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 29. 10. 2019, sp. zn. 2 T 159/2019, (č. l. 432 tr. spisu) , byla věc podle § 314c odst. 1 písm. a) tr. ř. a § 188 odst. 1 písm. a) tr. ř. předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o příslušnosti soudu, neboť tento soud má za to, že není místně příslušný k projednání věci. Podle soudu z obsahu spisu nevyplývá, že trestný čin byl spáchán v obvodu Prahy 5, když návrhy na změnu zápisu v obchodním rejstříku byly v několika případech podány u Městského soudu v Praze, v jednom případě u Krajského soudu v Českých Budějovicích a ve dvou případech u Krajského soudu v Ostravě. Obvodní soud se domnívá, že trestný čin byl spáchán podáním návrhu na změnu zápisu v příslušném rejstříku u soudu, který vede obchodní rejstřík, a tyto zápisy pak byly u nich provedeny. Soud dodal, že z obsahu spisu ani nevyplývá, že by obviněný v období, za které je obžaloba podávána, pobýval na území Prahy 5 nebo k němu měl nějaký vztah, ze kterého by bylo možno odvozovat, že se zde v žalovaném období zdržoval. Obvodní soud pro Prahu 5 má za to, že k projednání této věci jako soudy příslušné přicházejí do úvahy okresní (obvodní) soudy, v jejichž obvodu sídlí soud, který vede obchodní rejstřík. Tedy soudy, v jejichž obvodě měl obviněný skutečně trestnou činnost spáchat a to Obvodní soud pro Prahu 2, Okresní soud České Budějovice nebo Okresní soud v Ostravě, popř. soud, v jehož obvodu obviněný bydlí, tedy Obvodní soud pro Prahu 1. Nejblíže společně nadřízeným soudem uvedeným soudům je pak Nejvyšší soud.

4. Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 tr. ř. a dospěl k následujícímu závěru.

5. Podle § 18 odst. 1 tr. ř. koná řízení soud, v jehož obvodu byl trestný čin spáchán. Za místo spáchání trestného činu je přitom třeba považovat především místo, kde došlo k jednání pachatele naplňujícímu objektivní stránku trestného činu, avšak i místo, kde nastal nebo měl nastat následek trestného činu.

6. Podle obžaloby se měl obviněný dopustit přečinu zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění podle § 254 odst. 2 alinea první tr. zákoníku. Podle tzv. právní věty se měl obviněný přečinu dopustit tím, že uvedl nepravdivé údaje v podkladech sloužících pro zápis do obchodního rejstříku.

7. Objektem trestného činu zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění je obecně zájem na řádném vedení a uchování účetnictví a dalších dokladů sloužících k přehledu o stavu hospodaření a majetku nebo k jejich kontrole a na pravdivosti zápisů v obchodním rejstříku, nadačním rejstříku, rejstříku obecně prospěšných společností nebo rejstříku společenství vlastníků jednotek. Tímto ustanovením je tedy chráněn zájem adresáta informace na její pravdivosti. Obchodní rejstřík je veřejný seznam, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje o podnikatelích. Součástí obchodního rejstříku je sbírka listin. Obchodní rejstřík je každému přístupný. Každý do něj může nahlížet a pořizovat si z něj kopie či výpisy. Proti tomu, kdo jedná v důvěře v zápis v obchodním rejstříku, nemůže ten, jehož se takový zápis týká, namítat, že tento zápis neodpovídá skutečnosti. Skutečnosti zapsané do obchodního rejstříku jsou účinné vůči každému ode dne jejich zveřejnění, ledaže zapsaná osoba prokáže, že třetí osobě bylo provedení zápisu známo dříve. Je proto dán obecný zájem na tom, aby údaje v obchodním rejstříku byly pravdivé. Podklady sloužícími pro zápis do obchodního rejstříku jsou podle stávající praxe návrh na zápis do obchodního rejstříku a listiny dokládající skutečnosti, které mají být do obchodního rejstříku zapsány. Za nepravdivé se považují údaje, jejichž obsah vůbec neodpovídá skutečnému stavu, o němž je podávána informace, a to byť jen v některé důležité části výkazu nebo hlášení (ŠÁMAL Pavel. § 254 In: ŠÁMAL Pavel, GŘIVNA Tomáš, HERCZEG Jiří, KRATOCHVÍL Vladimír, PÚRY František, RIZMAN Stanislav, ŠÁMALOVÁ Milada, VÁLKOVÁ Helena, VANDUCHOVÁ Marie. Trestní zákoník, 2. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2012).

8. Obviněný měl podle obžaloby celkem v deseti případech předložit padělané osobní doklady, a to soudům, které vedou obchodní rejstřík, Městskému soudu v Praze, Krajskému soudu v Českých Budějovicích a Krajskému soudu v Ostravě, s návrhem na zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku, kdy na základě nepravdivých údajů, uvedených v podkladech sloužících pro zápis do obchodního rejstříku, uvedené soudy shledaly, že byly splněny všechny zákonem požadované předpoklady a rozhodly o provedení zápisu změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku.

9. Aplikujeme-li výše uvedené zásady na tento případ, je zřejmé, že ustanovení § 254 odst. 2 alinea první tr. zákoníku chrání pravdivost zápisů v obchodním rejstříku. Z obsahu spisového materiálu vyplývá, že obviněný měl se zájemci podepisovat pod falešnou identitou různé smlouvy (např. o úplatném převodu podílu – č. l. 175 tr. spisu; o prodeji podílu v kapitálové společnosti – č. l. 149 tr. spisu; atd.) na různých místech (v Praze, Přerově, atd.). Pokud jde o místo, kde došlo k podání návrhu na změnu zápisu v příslušném rejstříku u soudu, který obchodní rejstřík vede, jednalo se o Městský soud v Praze, se sídlem v Praze 2, Krajský soud v Českých Budějovicích a Krajský soud v Ostravě. Jako soudy místně příslušné k projednání věci tak přicházejí v úvahu soudy, v jejichž obvodech sídlí rejstříkové soudy, Obvodní soud pro Prahu 2, Okresní soud v Ostravě a Okresní soud v Českých Budějovicích.

10. Z výše uvedeného vyplývá, že obžaloba byla v tomto případě podána u místně nepříslušného Obvodního soudu pro Prahu 5, u kterého nedošlo k žalovanému jednání obviněného. S ohledem na bydliště obviněného a skutečnost, že podle obžaloby podstatná část návrhů na změnu zápisů v obchodním rejstříku byla podána u Městského soudu v Praze, shledal Nevyšší soud vhodným, aby věc projednal Obvodní soud pro Prahu 2.

11. Na základě uvedených důvodů rozhodl Nejvyšší soud tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto usnesení.


Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 20. 11. 2019


JUDr. Michal Mikláš
předseda senátu