Rozhodnutí NS

29 NSCR 133/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:07/02/2019
Senátní značka:29 NSCR 133/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:29.NSCR.133.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Zpětvzetí návrhu na zahájení řízení
Dovolání
Dotčené předpisy:§ 243c odst. 3 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
KSOS 22 INS XY
29 NSČR 133/2018-B-56


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zdeňkem Krčmářem v insolvenční věci dlužníka M. B., narozeného XY, bytem XY , vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 22 INS XY, o způsobu řešení úpadku, o dovolání dlužníka, zastoupeného Mgr. Anetou Šlosarovou, advokátkou, se sídlem v Novém Jičíně, Tyršova 118/8, PSČ 741 01, proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 26. dubna 2018, č. j. KSOS 22 INS XY, 3 VSOL XY, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.


Odůvodnění:


Dlužník podal proti v záhlaví označenému usnesení odvolacího soudu dovolání, které posléze, podáním došlým soudu 28. června 2019, vzal v plném rozsahu zpět. Předseda senátu Nejvyššího soudu tudíž na základě tohoto dispozitivního úkonu zastavil dovolací řízení dle § 243c odst. 3 věty druhé, ve spojení s § 243f odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení: Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) a státnímu zastupitelství, které (případně) vstoupilo do insolvenčního řízení, se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně 2. července 2019JUDr. Zdeněk Krčmář
předseda senátu