Rozhodnutí NS

29 Nd 272/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:07/11/2019
Spisová značka:29 Nd 272/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:29.ND.272.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Příslušnost soudu místní
Dotčené předpisy:§ 11 odst. 3 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
29 Nd 272/2019-18


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Zavázala a soudců Mgr. Rostislava Krhuta a Mgr. Milana Poláška v exekuční věci oprávněné CP Inkaso s. r. o., se sídlem v Praze 1, Opletalova 1603/57, PSČ 110 00, identifikační číslo osoby 29027241, zastoupené Mgr. Vladimírem Šteklem, advokátem, se sídlem v Brně, Štěpánská 317/3, PSČ 602 00, proti povinnému R. K., narozenému XY, naposledy bytem XY, pro částku 7.320,10 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 14 EXE 1216/2019, o určení místní příslušnosti, takto:

Věc vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 14 EXE 1216/2019 projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 5.Odůvodnění:


Návrhem ze dne 1. dubna 2019 se oprávněná domáhá provedení exekuce vůči povinnému pro pohledávku ve výši 7.320,10 Kč s příslušenstvím. Dne 24. dubna 2019 požádal soudní exekutor JUDr. Dalimil Mika, LL.M., Exekutorský úřad Klatovy, o pověření a nařízení exekuce Obvodní soud pro Prahu 5.

Obvodní soud pro Prahu 5 usnesením ze dne 2. května 2019, č. j. 14 EXE 1216/2019-14, vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl, že věc bude podle ustanovení § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), předložena Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne, neboť podmínky místní příslušnosti nelze zjistit.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne (srov. i usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. listopadu 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněné pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Nejvyšší soud proto, vycházeje z obsahu spisu a přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení (srov. závěry formulované v usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia ze dne 12. září 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněném pod číslem 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek), rozhodl podle citovaného ustanovení tak, že jako místně příslušný soud v dané věci určil Obvodní soud pro Prahu 5, u něhož bylo řízení zahájeno a v jehož obvodu se nacházelo poslední známé bydliště povinného.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 11. 7. 2019

JUDr. Jiří Zavázal
předseda senátu