Rozhodnutí NS

28 Cdo 4738/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:01/24/2019
Spisová značka:28 Cdo 4738/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:28.CDO.4738.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Zpětvzetí návrhu na zahájení řízení
Zastavení řízení
Dotčené předpisy:§ 243c odst. 3 alinea druhá o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
28 Cdo 4738/2018-221


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Michaelem Pažitným, Ph.D., v právní věci žalobce J. B., narozeného XY, bytem XY, zastoupeného Mgr. Milošem Chrásteckým, advokátem se sídlem v Přerově, Jaselská 1967/6, proti žalované J. D. L., narozené XY, bytem XY, zastoupené JUDr. Kamilem Mattesem, advokátem, se sídlem v Moravském Krumlově, Smetanova 167, o zaplacení částky 523.161,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Znojmě pod sp. zn. 20 C 127/2017, o dovolání žalované proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 12. ledna 2018, č. j. 21 Co 1/2018 -107, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Stručné odůvodnění
(§ 243f odst. 3, věta první, občanského soudního řádu – dále jen „o. s. ř.“) :

Nejvyšší soud zastavil řízení o dovolání žalované proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 12. ledna 2018, č. j. 21 Co 1/2018 -107, podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé o. s. ř., neboť žalovaná vzala dovolání zpět. O dovolání bylo rozhodnuto podle občanského soudního řádu ve znění účinném od 30. 9. 2017, neboť dovoláním napadené rozhodnutí odvolacího soudu bylo vydáno dne 12. 1. 2018 (srovnej čl. II, bod 2. zákona č. 296/2017 Sb.)

O náhradě nákladů dovolacího řízení Nejvyšší soud nerozhodoval, neboť toto usnesení Nejvyššího soudu není rozhodnutím, kterým se řízení končí, a řízení nebylo již dříve skončeno (srovnej např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 7. 2002, sp. zn. 20 Cdo 970/2001, uveřejněné pod číslem 48/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). O náhradě nákladů vzniklých v tomto dovolacím řízení tak bude rozhodnuto v konečném rozhodnutí soudu prvního stupně, popřípadě soudu odvolacího (§ 243b, § 151 odst. 1 o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 24. 1. 2019


JUDr. Michael Pažitný, Ph.D.
předseda senátu