Rozhodnutí NS

6 Tdo 128/2020

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Důvod dovolání:§ 265b odst.1 písm. g) tr.ř.
§ 265b odst.1 písm. l) tr.ř.
Datum rozhodnutí:02/11/2020
Spisová značka:6 Tdo 128/2020
ECLI:ECLI:CZ:NS:2020:6.TDO.128.2020.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Zpětvzetí opravného prostředku
Dotčené předpisy:§ 214 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku
§ 279 odst. 1 tr. zákoníku
Kategorie rozhodnutí:D
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část trestní, dostupné na www.nsoud.cz.
6 Tdo 128/2020-1119


USNESENÍNejvyšší soud rozhodl předsedou senátu dne 11. 2. 2020 o dovolání obviněného Z. L., nar. XY, trvale bytem XY, proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 9. 10. 2018, sp. zn. 7 To 264/2018, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Okresního soudu Plzeň-město pod sp. zn. 4 T 70/2017, t a k t o :

Podle § 265g odst. 2 tr. ř. se zpětvzetí dovolání obviněného bere na vědomí.

O d ů v o d n ě n í :
1. Obviněný Z. L. (dále jen „obviněný“, příp. „dovolatel“) byl rozsudkem Okresního soudu Plzeň-město ze dne 18. 4. 2018, sp. zn. 4 T 70/2017, uznán vinným pod bodem 1) přečinem nedovoleného ozbrojování podle § 279 odst. 1 tr. zákoníku a pod bodem 2) přečinem podílnictví podle § 214 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku, kterých se dopustil skutky popsanými ve výroku o vině citovaného rozsudku. Obviněný byl podle § 283 odst. 1 tr. zákoníku a § 43 odst. 2 tr. zákoníku odsouzen k souhrnnému trestu odnětí svobody v trvání tří let (za tyto trestné činy a sbíhající se trestnou činnost). Podle § 56 odst. 2 písm. a) tr. zákoníku byl pro výkon trestu odnětí svobody zařazen do věznice s ostrahou. Podle § 67 odst. 1, odst. 2 písm. a) tr. zákoníku ve spojení s § 68 odst. 1, 2 tr. zákoníku mu byl dále uložen peněžitý trest ve výši sto dvacet denních sazeb, přičemž výše každé denní sazby činí 500 Kč. Pro případ, že by peněžitý trest nebyl vykonán ve stanovené lhůtě, byl podle § 69 odst. 2 tr. zákoníku stanoven náhradní trest odnětí svobody v trvání sto dvaceti dnů. Podle § 70 odst. 2 písm. a) tr. zákoníku uložil soud obviněnému trest propadnutí věci, a to věcí vyjmenovaných ve výroku o trestu shora uvedeného rozsudku. Soud současně zrušil výrok o trestu za skutky popsané pod body 3) – 6) z rozsudku Okresního soudu Plzeň – město ze dne 27. 9. 2016, sp. zn. 8 T 46/2016, ve spojení s rozsudkem Krajského soudu v Plzni ze dne 13. 3. 2017, sp. zn. 9 To 18/2017, stejně jako všechna další rozhodnutí na tento výrok obsahově navazující, jestliže vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu. Podle § 226 písm. a) tr. ř. soud zprostil obviněného obžaloby pro skutek, v němž byl spatřován dílčí útok pokračujícího přečinu podílnictví podle § 214 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. b) tr. zákoníku.

2. Proti uvedenému rozsudku Okresního soudu Plzeň – město podal obviněný odvolání, které Krajský soud v Plzni usnesením ze dne 9. 10. 2018, sp. zn. 7 To 264/2018, podle § 256 tr. ř. zamítl.

3. Předmětný trestní spis spolu s dovoláním byl Nejvyššímu soudu předložen dne 30. 1. 2020. Podáním ze dne 5. 2. 2020, které bylo Nejvyššímu soudu doručeno dne 6. 2. 2020, obviněný sdělil, že své dovolání proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 9. 10. 2018, sp. zn. 7 To 264/2018, bere zpět.
4. Podle ustanovení § 265g odst. 1 tr. ř. osoba, která dovolání podala, může je výslovným prohlášením vzít zpět, a to až do doby, než se Nejvyšší soud odebere k závěrečné poradě.

5. V předmětné trestní věci je nepochybné, že prohlášení o zpětvzetí dovolání učinil obviněný, tedy osoba, která dovolání podala, a učinil tak v době (neveřejné zasedání bylo nařízeno na 12. 2. 2020), než se senát Nejvyššího soudu odebral k závěrečné poradě, způsobem odpovídajícím zákonu. V přípise uvedený projev vůle je výslovný, má formu předepsanou pro podání podle § 59 odst. 1 tr. ř., a byl podán Nejvyššímu soudu, který je příslušný o dovolání rozhodnout.

6. Protože ve věci nebyly zjištěny žádné zákonné překážky, které by bránily akceptovat zpětvzetí dovolání obviněného Z. L., bylo podle § 265g odst. 2 tr. ř. předsedou senátu rozhodnuto tak, že předmětné zpětvzetí dovolání vzal na vědomí.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 11. 2. 2020JUDr. Jan Engelmann
předseda senátu