Rozhodnutí NS

7 Td 53/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:11/14/2018
Spisová značka:7 Td 53/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:7.TD.53.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Delegace
Dotčené předpisy:§ 25 tr. ř.
Kategorie rozhodnutí:D
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část trestní, dostupné na www.nsoud.cz.
7 Td 53/2018-11


USNESENÍ


Nejvyšší soud ve věci obviněného Z. V., nar. XY ve XY, trvale bytem XY, Lednice, okres Břeclav, vedené u Okresního soudu v Kladně pod sp. zn. 1 T 155/2018, projednal v neveřejném zasedání konaném dne 14. 11. 2018 návrh tohoto soudu na odnětí a přikázání věci a rozhodl takto:


Podle § 25 tr. ř. se věc Okresnímu soudu v Kladně neodnímá.


Odůvodnění:


Státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Kladně, podala dne 19. 9. 2018 u Okresního soudu v Kladně, obžalobu (č. l. 2754) na obviněného Z. V. pro v bodě ad I. pokračující zločin podvodu podle § 209 odst. 1, 4 písm. d) tr. zákoníku, v bodě ad II. pokračující přečin podvodu podle § 209 odst. 1, 3 tr. zákoníku a v bodě ad III. pokračující přečin podvodu podle § 209 odst. 1, 3 tr. zákoníku.

Přečinů se obviněný podle obžaloby měl dopustit v podstatě tím, že celkem ve 141 případech, v obžalobě uvedených obdobích let 2013 až 2017, na blíže nezjištěném místě, se záměrem se neoprávněně obohatit, umístil na webové stránky (uvedené konkrétně v obžalobě) inzerát nabízející možnost vyřízení nebo zprostředkování úvěru, oslovil poškozené, od kterých telefonickou či emailovou komunikací vylákal formou poštovních poukázek typu D na adresáta Z. V., Poste restante, Břeclav, převodem či vkladem na účty (uvedeného čísla) celkové finanční částky ve výši (uvedené v obžalobě), přičemž si byl od počátku vědom skutečnosti, že žádný úvěr nikdy nevyřídí ani nezprostředkuje, do současné doby smyšlené poplatky za vyřízení úvěru nikomu z poškozených nevrátil, s poškozenými přestal komunikovat a finanční prostředky si ponechal pro svou potřebu.

Usnesením Okresního soudu v Kladně (dále též jen „okresní soud“) ze dne 9. 10. 2018, sp. zn. 1 T 155/2018, byla Nejvyššímu soudu podle § 25 tr. ř., za použití § 188 odst. 1 písm. a) tr. ř., trestní věc obviněného Z. V. předložena k rozhodnutí o odnětí věci Okresnímu soudu v Kladně a její přikázání Okresnímu soudu v Břeclavi. Podle okresního soudu jsou poškození z celého území České republiky. Kolem 60 poškozených přitom podle soudu pochází z moravských krajů a pouze 3 poškození jsou z obvodu Okresního soudu v Kladně. Pokud jde o obviněného, okresní soud uvedl, že tento má trvalé bydliště i adresu pro doručování v okrese Břeclav. Jeho obhájce má advokátní kancelář v Hodoníně a žádá, aby se mohl účastnit všech úkonů ve věci. Ke slyšení je dále podle soudu navrhováno pět svědkyň. Partnerka obviněného, která má bydlet s obviněným ve společné domácnosti a měla podle obžaloby založit účty, na které měly docházet platby z trestné činnosti obviněného a současné nebo bývalé pracovnice pošty v Břeclavi, které měly vidět, jak obviněný na poště v Břeclavi vyzvedává hotové peníze údajně pocházející z trestné činnosti. Bez osobního slyšení těchto svědkyň se podle soudu dokazování neobejde. Pokud bude nutné ke slyšení předvolávat také poškozené, znamená to podle soudu značnou část svědků předvolávat z moravských krajů. Okresní soud dále uvedl, že než došlo ke spojení věci, část trestné činnosti řešila v přípravném řízení policejní součást v Břeclavi. Je tedy podle okresního soudu zřejmé, že policie i státní zastupitelství v Břeclavi mají o uvedené trestné činnosti povědomí. Ve shora uvedených argumentech shledává Okresní soud v Kladně důležité důvody pro postup podle § 25 tr. ř., a to s ohledem na vzdálenost bydliště obviněného, sídlo obhájce, bydliště svědků, kteří se mají k hlavnímu líčení dostavit a množství poškozených z moravských krajů. Proto považuje za vhodné, aby věc obviněného projednal Okresní soud v Břeclavi, v jehož obvodu byly prováděny i určité úkonu přípravného řízení. S ohledem na dodržení zásad hospodárnosti a rychlosti trestního řízení bude podle okresního soudu možné lépe a rychleji zajistit účast uvedených osob u hlavního líčení u Okresního soudu v Břeclavi.

Nejvyšší soud projednal předložený návrh a dospěl k následujícímu závěru.

Podle § 25 tr. ř. může být věc z důležitých důvodů odňata příslušnému soudu a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Pojem „důležité důvody“ sice není v zákoně blíže definován, ale je nepochybné, že se musí jednat o skutečnosti, jež budou svou povahou výjimečné, neboť ustanovení § 25 tr. ř., dle něhož lze v určitých případech věc delegovat k jinému soudu, je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly vybočení z výše citovaného ústavního principu.

V daném případě není pochyb o příslušnosti Okresního soudu v Kladně k projednání věci, jak ostatně uvádí ve svém návrhu i tento soud. Obvod tohoto soudu je ve třech případech místem, kde měl nastat následek trestného jednání obviněného. U Okresního soudu v Kladně byla také podána obžaloba na obviněného.

Nejvyšší soud konstatuje, že v dané trestní věci byla obžaloba podána proti jednomu obviněnému. Dále je nutno zdůraznit, že skutečnost, že obviněný a jeho obhájce mají bydliště nebo sídlo mimo obvod soudu příslušného k projednání věci obecně není důležitým důvodem pro postup podle § 25 tr. ř. Z trestního spisu nejsou zřejmé (a ani soud v návrhu na delegaci neuvádí) žádné důležité důvody, proč by se nemohl obviněný účastnit soudního řízení u místně příslušného soudu v Kladně. Přičemž na straně obviněného to může být zejména značně vysoký věk, nebo závažné zdravotní problémy, které výrazně omezují jeho mobilitu. Okresní soud neuvádí žádná závažná zdravotní omezení na straně obviněného, která by odůvodňovala průlom do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Okresní soud svými argumenty toliko do budoucna předjímá možné obtíže při konání hlavního líčení z hlediska rychlosti a hospodárnosti řízení. Takové ničím nepodložené domněnky však nemohou být důležitým důvodem pro postup podle § 25 tr. ř. Je nutno trvat na tom, že jde o postup zcela výjimečný a tedy odůvodněný zcela výjimečnými okolnostmi.

Ani skutečnost, že větší počet svědků navržených ke slyšení u hlavního líčení je z různých částí republiky, a nikoli z obvodu příslušného soudu, není všeobecně důležitým důvodem ve smyslu § 25 tr. ř. k odnětí věci příslušnému soudu a jejímu přikázání jinému soudu, neboť se jedná o běžnou skutečnost, zejména u trestných činů spáchaných prostřednictvím internetu. V dané věci přitom obžaloba sama nenavrhuje výslechy žádných svědků, jejichž náklady hradí stát a kteří mají bydliště jinde než je sídlo soudu příslušného k projednání věci. Bude samozřejmě otázkou dokazování, zda a jaké svědky bude nutné vyslechnout. Výjimečné okolnosti dovolující učinit průlom do výše uvedeného ústavního principu nelze založit na srovnání vzdáleností mezi bydlištěm možných svědků a sídlem soudu, ke kterému se mají na základě předvolání dostavit, či na porovnání počtu svědků s kratší či s větší vzdáleností k sídlu příslušného soudu. Takové poměřování by vybočovalo z ústavního i zákonného vymezení příslušnosti soudů.

Odnětím trestní věci Okresnímu soudu v Kladně a jejím přikázáním Okresnímu soud v Břeclavi, nebude výrazně lépe zabezpečeno řádné objasnění věci, ani rychlost a hospodárnost řízení. Nelze akceptovat argumentaci okresního soudu, neboť se nejedná o zcela výjimečnou situaci. Postup podle § 25 tr. ř. je zcela výjimečný a musí tedy být odůvodněn zcela výjimečnými okolnostmi.

Po pečlivém zvážení okolností tohoto konkrétního případu dospěl Nejvyšší soud k závěru, že v projednávané věci nejsou naplněny podmínky § 25 tr. ř., které by odůvodňovaly průlom do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Je nepochybné, že trestní věc obviněného bude u příslušného Okresního soudu v Kladně řádně objasněna a nestranně a zákonně projednána.

Na základě uvedených důvodů rozhodl Nejvyšší soud tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto usnesení.


Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 14. 11. 2018


JUDr. Michal Mikláš
předseda senátu