Rozhodnutí NS

6 Tdo 247/2020

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Důvod dovolání:§ 265b odst.1 písm. g) tr.ř.
Datum rozhodnutí:02/27/2020
Spisová značka:6 Tdo 247/2020
ECLI:ECLI:CZ:NS:2020:6.TDO.247.2020.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Zpětvzetí opravného prostředku
Dotčené předpisy:§ 216 odst. 1, 2 písm. a) tr. zák.
Kategorie rozhodnutí:D
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část trestní, dostupné na www.nsoud.cz.
6 Tdo 247/2020-10 463


USNESENÍNejvyšší soud rozhodl předsedou senátu dne 27. 2. 2020 o dovolání obviněného M. H., nar. XY, trvale bytem XY, t. č. ve výkonu trestu odnětí svobody ve Věznici Praha - Pankrác, proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 6. 12. 2018, sp. zn. 8 To 430/2018, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 29 T 30/2016, t a k t o :

Podle § 265g odst. 2 tr. ř. se zpětvzetí dovolání obviněného bere na vědomí.
O d ů v o d n ě n í :
1. Obviněný M. H. byl rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 6. 12. 2018, sp. zn. 8 To 430/2018, který mj. rozhodoval o odvolání obviněného proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 21. 11. 2017, sp. zn. 29 T 30/2016, odsouzen za pokračující přečin legalizace výnosů z trestné činnosti podle § 216 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. a) tr. zákoníku a za pokračující zločin krádeže podle § 205 odst. 1 písm. b), odst. 4 písm. a), c) tr. zákoníku dílem dokonaný a dílem ve stadiu pokusu podle § 21 odst. 1 tr. zákoníku [body A. I. 2), 4), 5), 6) a 8) rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 21. 11. 2017, sp. zn. 29 T 30/2016] podle § 205 odst. 4 tr. zákoníku za použití § 43 odst. 1 tr. zákoníku k trestu odnětí svobody v trvání tří let, pro jehož výkon byl podle § 56 odst. 2 písm. a) tr. zákoníku zařazen do věznice s ostrahou, dále bylo rozhodnuto o propadnutí věcí podle § 70 odst. 1, odst. 2 písm. a) tr. zákoníku a náhradě škody ve smyslu § 228 odst. 1 tr. ř. (společně a nerozdílně – blíže rozsudek odvolacího soudu). Podle § 259 odst. 1 tr. ř. byla věc v rozsahu zrušení ohledně obviněného M. H. (bod B V. a A.VI) vrácena obvodnímu soudu k novému projednání a rozhodnutí.
  2. Předmětný trestní spis spolu s dovoláním obviněného byl Nejvyššímu soudu předložen dne 24. 2. 2020. Podáním ze dne 24. 2. 2020, které bylo Nejvyššímu soudu doručeno dne 25. 2. 2020, obviněný sdělil, že své dovolání proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 6. 12. 2018, sp. zn. 8 To 430/2018, které bylo soudu prvního stupně doručeno dne 13. 5. 2019, bere zpět.

  3. Podle ustanovení § 265g odst. 1 tr. ř. osoba, která dovolání podala, může je výslovným prohlášením vzít zpět, a to až do doby, než se Nejvyšší soud odebere k závěrečné poradě.

  4. V předmětné trestní věci je nepochybné, že prohlášení o zpětvzetí dovolání učinil obviněný, tedy osoba, která dovolání podala, učinil tak v době, než se senát Nejvyššího soudu odebral k závěrečné poradě, způsobem odpovídajícím zákonu. V přípise uvedený projev vůle je výslovný, má formu předepsanou pro podání podle § 59 odst. 1 tr. ř., a byl podán Nejvyššímu soudu, který je příslušný o dovolání rozhodnout.

  5. Protože ve věci nebyly zjištěny žádné zákonné překážky, které by bránily akceptovat zpětvzetí dovolání obviněného M. H., bylo podle § 265g odst. 2 tr. ř. předsedou senátu rozhodnuto tak, že předmětné zpětvzetí dovolání vzal na vědomí.

  P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

  V Brně dne 27. 2. 2020  JUDr. Jan Engelmann
  předseda senátu