Rozhodnutí NS

29 NSCR 197/2017

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:02/28/2018
Senátní značka:29 NSCR 197/2017
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:29.NSCR.197.2017.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Insolvenční správce
Přípustnost dovolání
Dotčené předpisy:§ 238 odst. 1 písm. c) o. s. ř.
§ 304 IZ.
Kategorie rozhodnutí:D
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
MSPH 76 INS 19746/2013
29 NSČR 197/2017-B-69U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců Mgr. Milana Poláška a JUDr. Heleny Myškové v insolvenční věci dlužníka GULBENO MOTION, s. r. o., se sídlem v Praze 4 - Michli, Jaurisova 515/4, PSČ 140 00, identifikační číslo osoby 25164007, zastoupeného opatrovnicí Mgr. Kateřinou Buďveselovou, MBA, advokátkou, se sídlem v Praze, Svobodova 138/5, PSČ 128 00, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH 76 INS 19746/2013, o schválení konečné zprávy a o vyúčtování odměny a výdajů insolvenčního správce, o dovolání AB insolvence v. o. s., se sídlem v Praze 1, Na Poříčí 1046/24, PSČ 110 00, identifikační číslo osoby 24738115, insolvenčního správce dlužníka, zastoupeného Mgr. Davidem Urbancem, advokátem, se sídlem v Praze 1, Na poříčí 1046/24, PSČ 110 00, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 22. července 2016, č. j. MSPH 76 INS 19746/2013, 1 VSPH 2319/2015-B-51, takto:

Dovolání se odmítá.


O d ů v o d n ě n í :

[1] Usnesením ze dne 10. listopadu 2015, č. j. MSPH 76 INS 19746/2013-B-46, Městský soud v Praze (dále jen „insolvenční soud“):

1/ Schválil konečnou zprávu a vyúčtování odměny a výdajů insolvenčního správce ze dne 6. srpna 2015 (dále jen „konečná zpráva“), podle které činí:

a/ příjmy majetkové podstaty 0 Kč,

b/ výdaje z majetkové podstaty 0 Kč,

c/ záloha na náklady insolvenčního řízení složená insolvenčním navrhovatelem s přirostlými úroky 50.259,56 Kč,

s tím, že z této zálohy budou pokryty:

- odměna insolvenčního správce dlužníka AB insolvence v. o. s., včetně 21% daně z přidané hodnoty ve výši 41.595,56 Kč,

- hotové výdaje insolvenčního správce ve výši 5.345 Kč,

- odměna odděleného správce R. J. (dále jen „R. J.“), včetně 21% daně z přidané hodnoty ve výši 1.210 Kč,

- hotové výdaje odděleného správce R. J. ve výši 107 Kč,

- předpokládané náklady spojené se zrušením konkursu 2.002 Kč.

Zůstatek k rozdělení 0 Kč (bod I. výroku).

2/ Zrušil konkurs na majetek dlužníka proto, že jeho majetek je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující (bod II. výroku).

3/ Uložil insolvenčnímu správci, aby mu do 5 dnů od právní moci usnesení písemně oznámil, zda:

a/ uzavřel účetní knihy

b/ sestavil účetní závěrku,

c/ předal dlužníkovi potřebné účetní záznamy,

d/ zajistil evidenční a archivační činnosti, popřípadě další činnosti související se zrušením konkursu (bod III. výroku).

[2] K odvolání insolvenčního správce dlužníka Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 22. července 2016, č. j. MSPH 76 INS 19746/2013, 1 VSPH 2319/2015-B-51, potvrdil usnesení insolvenčního soudu v bodu I. výroku.

[3] Proti usnesení odvolacího soudu podal insolvenční správce dovolání, namítaje, že napadené usnesení spočívá na nesprávném právním posouzení věci [dovolací důvod dle § 241a odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“)] a požaduje, aby Nejvyšší soud změnil napadené usnesení v tom duchu, že se:

1. Schvaluje konečná zpráva a určuje se odměna insolvenčního správce a odděleného správce v tomto členění:

a/ příjmy majetkové podstaty 0 Kč,

b/ výdaje z majetkové podstaty 0 Kč,

c/ záloha na náklady insolvenčního řízení složená insolvenčním navrhovatelem s přirostlými úroky 50.259,56 Kč,

s tím, že z této zálohy budou pokryty:

- část odměny insolvenčního správce, včetně 21% daně z přidané hodnoty ve výši 53.240 Kč,

- hotové výdaje insolvenčního správce ve výši 5.345 Kč,

- odměna odděleného správce R. J., včetně 21% daně z přidané hodnoty ve výši 1.210 Kč,

- hotové výdaje odděleného správce R. J. ve výši 107 Kč,

- předpokládané náklady spojené se zrušením konkursu 2.002 Kč.

Zůstatek k rozdělení 0 Kč.

2/ Ukládá České republice, aby prostřednictvím insolvenčního soudu zaplatila insolvenčnímu správci na jeho odměnu do 30 dnů od právní moci usnesení částku 11.644,44 Kč.

[4] Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (ve znění účinném od 1. ledna 2014 do 29. září 2017) se podává z bodu 2., článku II, části první zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Srov. k tomu dále (ve vazbě na skutečnost, že insolvenční řízení bylo zahájeno před 1. lednem 2014) i usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. dubna 2014, sen. zn. 29 NSČR 45/2014, uveřejněné pod číslem 80/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek [které je (stejně jako další rozhodnutí Nejvyššího soudu zmíněná níže) dostupné i na webových stránkách Nejvyššího soudu].

[5] V poměrech dané věci je nepochybné, že dovolatelův nesouhlas s napadeným rozhodnutím se týká toho, že místo částky 41.595,56 Kč (kterou mu přiznal insolvenční soud) požaduje na odměně částku 53.240 Kč, tedy částku vyšší o 11.644,44 Kč.

[6] Dovolání v dané věci může být přípustné jen podle § 237 o. s. ř. Oproti mínění dovolatele, jenž v dovolání dovozuje opak, však Nejvyšší soud (vycházeje ze své předchozí judikatury) uzavírá, že přípustnost dovolání vylučuje ustanovení § 238 odst. 1 písm. c/ o. s. ř.

[7] Závěr, že i na rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení je použitelné ustanovení § 238 odst. 1 o. s. ř. [včetně omezení přípustnosti dovolání podle písmene c/ (dříve písmene d/) tohoto ustanovení] přijal Nejvyšší soud např. již v usnesení ze dne 29. srpna 2013, sen. zn. 29 NSČR 66/2013, uveřejněném pod číslem 104/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek. To, že se limit 50.000 Kč obsažený v § 238 odst. 1 písm. c/ o. s. ř. prosazuje i ve vztahu k výroku usnesení, jímž odvolací soud potvrdil nebo změnil usnesení insolvenčního soudu o určení (respektive schválení) odměny insolvenčního správce (nebo zálohy na ni) a jeho nákladů, potvrzují usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. ledna 2017, sen. zn. 29 NSČR 45/2015, 29 NSČR 81/2016, 29 NSČR 89/2016, 29 NSČR 184/2016 a 29 NSČR 223/2016, ze dne 14. února 2017, sen. zn. 29 NSČR 7/2017, ze dne 17. srpna 2017, sen. zn. 29 NSČR 128/2017, a ze dne 31. října 2017, sen. zn. 29 NSČR 86/2017.

[8] Dovolatel se proti napadenému rozhodnutí vymezuje v rozsahu částky 11.644,44 Kč. Napadá tak rozhodnutí odvolacího soudu ve výroku, jímž bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000 Kč; současně nejde o žádný z případů, jež by v intencích ustanovení § 238 odst. 1 písm. c/ o. s. ř. vylučovaly aplikaci takto nastaveného omezení (nejde o vztah ze spotřebitelské smlouvy ani o vztah pracovněprávní). Nejvyšší soud proto dovolání odmítl podle § 243c odst. 1 a 2 o. s. ř.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) a státnímu zastupitelství, které (případně) vstoupilo do insolvenčního řízení, se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně 28. února 2018

JUDr. Zdeněk Krčmář
předseda senátu