Rozhodnutí NS

29 NSCR 47/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:09/30/2019
Senátní značka:29 NSCR 47/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:29.NSCR.47.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Přípustnost dovolání
Dotčené předpisy:§ 243c odst. 1 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Podána ústavní stížnost
datum podání
spisová značka
soudce zpravodaj
výsledek
I.ÚS 3850/19
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
KSUL 91 INS XY
29 NSČR 47/2019-B-100

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Milana Poláška a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a Mgr. Rostislava Krhuta v insolvenční věci dlužníka M. D., narozené XY, bytem XY, vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. KSUL 91 INS XY, o zproštění výkonu funkce insolvenčního správce, o dovolání J. D., narozeného XY, bytem XY, zastoupeného Mgr. Štěpánem Jaklem, advokátem, se sídlem v Litoměřicích, Mírové náměstí 157/30, PSČ 412 01, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 8. února 2019, č. j. KSUL 91 INS XY, 2 VSPH XY, takto:

Dovolání se odmítá.


Odůvodnění:


Vrchní soud v Praze v záhlaví označeným rozhodnutím potvrdil usnesení ze dne 25. října 2018, č. j. KSUL 91 INS XY, jímž Krajský soud v Ústí nad Labem (dále jen „insolvenční soud“) odmítl návrh J. D. (dále jen „J. D.“), aby Ing. Jiří Krejčiřík byl zproštěn funkce insolvenčního správce dlužnice M. D.

Proti usnesení odvolacího soudu podal J. D. dovolání, které Nejvyšší soud podle § 243c odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, odmítl jako zjevně bezdůvodné. V důsledku okolností nastalých po vydání rozhodnutí odvolacího soudu se totiž dovolání stalo bezpředmětným (k postupu soudu při bezpředmětnosti opravného prostředku srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. září 2004, sp. zn. 29 Odo 611/2002).

V insolvenčním řízení vedeném na majetek dlužnice M. D. byl totiž usnesením insolvenčního soudu ze dne 27. května 2019, č. j. KSUL 91 INS XY, insolvenční správce Ing. Jiří Krejčiřík zproštěn funkce insolvenčního správce v souvislosti se skončením insolvenčního řízení. Za této situace je nadbytečné posuzovat, zda byl J. D. osobou aktivně legitimovanou k podání návrhu na zproštění výkonu funkce insolvenčního správce.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 30. 9. 2019
Mgr. Milan Polášek
předseda senátu