Rozhodnutí NS

32 Nd 288/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:08/07/2019
Spisová značka:32 Nd 288/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:32.ND.288.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Přikázání věci (delegace)
Dotčené předpisy:§ 12 odst. 2 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
32 Nd 288/2019-144USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Hany Gajdziokové a soudců JUDr. Pavla Příhody a Mgr. Jiřího Němce v právní věci žalobce J. L., narozeného XY, bytem XY, zastoupeného JUDr. Jaroslavem Dulíčkem, advokátem se sídlem v Hradci Králové, Brožíkova 1567/7, proti žalované Profit Energy Smiřice s. r. o., se sídlem v Praze 10, K Říčanům 887, identifikační číslo osoby 28421094, zastoupené JUDr. Hanou Mesthene, advokátkou se sídlem v Praze 2, Fügnerovo náměstí 1808/3, o zaplacení částky 196 250 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Hodoníně pod sp. zn. 20 C 84/2016, o návrhu žalobce na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti, takto:Věc vedená u Okresního soudu v Hodoníně pod sp. zn. 20 C 84/2016 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Obvodnímu soudu pro Prahu 5.

Odůvodnění:


Návrhem na vydání platebního rozkazu ze dne 29. 6. 2016 se žalobce domáhá zaplacení částky 196 250 Kč s příslušenstvím. Usnesením Okresního soudu v Hodoníně ze dne 9. 5. 2019, č. j. 20 C 84/2016-130, byla řízení ve věcech vedených u téhož soudu pod sp. zn. 20 C 84/2016, 5 C 160/2017 a 5 C 165/2018, spojena ke společnému řízení pod sp. zn. 20 C 84/2016.

Podáním ze dne 20. 5. 2019 žalobce navrhl, aby věc byla přikázána Obvodnímu soudu pro Prahu 5. Důvody k přikázání věci spatřuje v tom, že u Obvodního soudu pro Prahu 5 je vedeno pod sp. zn. 31 C 171/2015 řízení mezi stejnými účastníky, jehož předmětem je zaplacení dlužného nájemného z téhož pozemku podle téže nájemní smlouvy, pouze za jiné časové období a v případě přikázání věci by byly naplněny zákonné předpoklady pro spojení věcí ke společnému řízení podle ustanovení § 112 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen „o. s. ř.“). Žalobce dále uvádí, že jeho současné bydliště, stejně jako sídlo žalované a její právní zástupkyně, je v Praze, právní zástupce žalobce má sídlo v Hradci Králové, z nějž to má do Prahy výrazně blíže než do Hodonína. Má za to, že změnou místní příslušnosti by došlo k hospodárnějšímu projednání věci.

Žalovaná ve vyjádření ze dne 12. 6. 2019 uvedla, že s přikázáním věci Obvodnímu soudu pro Prahu 5 nesouhlasí.

Podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. věc může být jinému soudu téhož stupně přikázána také z důvodu vhodnosti (odstavec 2). O přikázání věci rozhoduje soud, který je nejblíže společně nadřízen příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána. Účastníci mají právo vyjádřit se k tomu, kterému soudu má být věc přikázána, a v případě odstavce 2 též k důvodu, pro který by věc měla být přikázána (odstavec 3).

Nejvyšší soud jako soud nejblíže společně nadřízený Okresnímu soudu v Hodoníně a Obvodnímu soudu pro Prahu 5 návrh na přikázání věci projednal a dospěl k závěru, že je důvodný.

Delegace vhodná je výjimkou z ústavně zaručené zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a že příslušnost soudu a soudce stanoví zákon (článek 38 Listiny základních práv a svobod). Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu (k tomu srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 8. 2011, sen. zn. 29 NSČR 33/2010, uveřejněné pod číslem 3/2012 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Důvod vhodnosti pro přikázání věci jinému soudu téhož stupně ve smyslu ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. představují takové okolnosti, které umožní hospodárnější, rychlejší nebo zejména po skutkové stránce spolehlivější a důkladnější projednání věci jiným než příslušným soudem. Přitom je ale třeba mít na zřeteli, že místní příslušnost soudu, který má věc projednat, je základní zásadou, a že případná delegace věci jinému soudu je toliko výjimkou z této zásady, kterou je nutno - právě proto, že jde o výjimku - vykládat restriktivně (srov. např. nález Ústavního soudu ze dne 15. 11. 2001, sp. zn. I. ÚS 144/2000, uveřejněný pod číslem 172/2001 Sbírky nálezů a usnesení Ústavního soudu nebo nález ze dne 12. 3. 2009, sp. zn. III. ÚS 529/08, uveřejněný pod číslem 55/2009 Sbírky nálezů a usnesení Ústavního soudu). Pakliže některý z účastníků nesouhlasí s návrhem na přikázání věci jinému soudu, je povinností soudu uvážit, zda v předmětné věci existují natolik zásadní důvody, aby jimi mohl být ospravedlněn průlom do zmíněného ústavního principu (viz např. nález Ústavního soudu ze dne 30. 4. 2008, sp. zn. III. ÚS 2853/07, in www.usoud.cz).

Nejvyšší soud dospěl k závěru, že s ohledem na okolnosti případu lze u soudu, k němuž je navrhována delegace věci a u nějž probíhá obsahově související řízení, jehož předmětem je nárok na zaplacení nájmu z téže nájemní smlouvy k témuž pozemku, pouze za jiné časové období, důvodně očekávat rychlejší a hospodárnější řízení, aniž by tento krok bylo možno vnímat jako neoprávněně zvýhodňující jednu stranu sporu, neboť sídlo žalované i sídlo zástupkyně žalované se nacházejí v blízkosti Obvodního soudu pro Prahu 5. Žalovaná s přikázáním věci nesouhlasila, ale svůj nesouhlas nijak nezdůvodnila, nelze tak posoudit závažnost důvodu nesouhlasu.

Nejvyšší soud proto návrhu na přikázání předmětné věci z důvodu vhodnosti Obvodnímu soudu pro Prahu 5 podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. vyhověl.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 7. 8. 2019
JUDr. Hana Gajdzioková
předsedkyně senátu