Rozhodnutí NS

25 Nd 4/2020

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:01/23/2020
Spisová značka:25 Nd 4/2020
ECLI:ECLI:CZ:NS:2020:25.ND.4.2020.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Podjatost
Dotčené předpisy:§ 14 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
25 Nd 4/2020-297


USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Roberta Waltra a soudkyň JUDr. Hany Tiché a JUDr. Martiny Vršanské ve věci žalobce: HOTEL BORNÝ - F, s. r. o., IČO 63992361, se sídlem Staré Splavy 0249, 471 63 Staré Splavy, proti žalovanému: J. H., narozený XY, bytem XY, o žalobách pro zmatečnost a na obnovu řízení, vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočky v Liberci pod sp. zn. 38 Cm 167/2006, o žalovaným uplatněné námitce podjatosti soudců Vrchního soudu v Praze pod sp. zn. Nco 123/2019, takto:

Soudci Vrchního soudu v Praze JUDr. Petr Baierl, JUDr. Ivana Wolfová, JUDr. Iva Horáková a JUDr. Jitka Malá nejsou vyloučeni z rozhodování ve věci vedené u tohoto soudu pod sp. zn. Nco 123/2019.


Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočky v Liberci ze dne 19. 8. 2019, č. j. 38 Cm 167/2006-273, soud vyzval žalovaného k zaplacení soudního poplatku za podanou žalobu pro zmatečnost. Žalovaný podáním ze dne 17. 9. 2019 požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů a osvobození od soudních poplatků. Následně byl přípisem ze dne 26. 9. 2019, č. j. 38 Cm 167/2006-277, vyzván k předložení podkladů potřebných k posouzení jeho majetkových poměrů. Podáním ze dne 1. 11. 2019 žalovaný vznesl námitku podjatosti vyšší soudní úřednice M. P., všech soudců Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočky v Liberci a Vrchního soudu v Praze, neboť se zřetelem na jejich poměr k věci a zejména účastníkům a jejich zástupcům (zjevně nepřátelský poměr k níže podepsanému i osobám mu blízkým nejen v této věci) jsou tu objektivní a nevyvratitelné důvody pochybovat o jejich nepodjatosti.

Podle § 14 odst. 1 o. s. ř. jsou soudci vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je tu důvod pochybovat o jejich nepodjatosti. Podle § 14 odst. 4 o. s. ř. důvodem k vyloučení soudce nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech. O tom, zda je soudce nebo přísedící vyloučen, rozhodne nadřízený soud v senátě (§ 16 odst. 1 věta první o. s. ř.).

Poměr k věci může vyplývat především z přímého právního zájmu soudce na projednávané věci.

Soudci senátu Vrchního soudu v Praze příslušného podle rozvrhu práce k rozhodnutí v dané věci JUDr. Petr Baierl, JUDr. Ivana Wolfová, JUDr. Iva Horáková a JUDr. Jitka Malá se vyjádřili tak, že nikdo z nich nemá žádný vztah k účastníkům řízení, k projednávané věci ani zájem na jejím výsledku. Uvedli, že jim nejsou známy žádné okolnosti, které by zakládaly důvody pochybovat o nepodjatosti v dané věci.

Z obsahu spisu ani z vyjádření soudců zákonné důvody k jejich vyloučení z projednávání a rozhodnutí věci zjištěny nebyly a ani žalovaný konkrétní zákonu odpovídající důvody podjatosti jmenovaných soudců netvrdí. Jeho námitky mají pouze obecný charakter.

Námitka podjatosti tudíž není důvodná a vyloučení jmenovaných soudců z projednávání a rozhodnutí věci založit nemůže.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. 1. 2020

JUDr. Robert Waltr
předseda senátu