Rozhodnutí NS

30 Cdo 3139/2017

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:01/31/2019
Spisová značka:30 Cdo 3139/2017
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:30.CDO.3139.2017.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Odpovědnost státu za škodu
Zpětvzetí návrhu na zahájení řízení
Dovolání
Dotčené předpisy:§ 207 odst. 2 o. s. ř. ve znění od 01.01.2014 do 29.09.2017
§ 243b o. s. ř. ve znění od 01.01.2014 do 29.09.2017
§ 243c odst. 3 o. s. ř. ve znění od 01.01.2014 do 29.09.2017
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
30 Cdo 3139/2017-215


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Simonem v právní věci žalobce F. N., nar. XY, bytem v XY, proti žalované České republice – Státnímu pozemkovému úřadu, se sídlem v Praze 3, Husinecká 1024/11a, o zaplacení 44 993,54 Kč, vedené u Okresního soudu v Českém Krumlově pod sp. zn. 5 C 22/2015, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 1. 2. 2017, č. j. 7 Co 1338/2016-175, takto:

      I. Dovolací řízení se zastavuje.

      II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Odůvodnění:

Okresní soud v Českém Krumlově jako soud prvního stupně rozsudkem ze dne 10. 3. 2016, č. j. 5 C 22/2015-135, rozhodl, že je žalovaná povinna zaplatit žalobci částku 44 993,54 Kč (výrok I), uložil žalované nahradit České republice – na účet soudu prvního stupně, náklady státu za ustanoveného advokáta ve výši 37 084,08 Kč (výrok II), a rovněž žalované uložil povinnost nahradit žalobci na nákladech řízení za zaplacený soudní poplatek částku 1 127,25 Kč (výrok III).

Krajský soud v Českých Budějovicích jako soud odvolací v napadeném rozsudku výrokem I rozsudek soudu prvního stupně změnil tak, že se žaloba na zaplacení částky 44 993,54 Kč zamítá. Výrokem II rozhodl, že je žalobce povinen zaplatit žalované náhradu nákladů řízení před soudy obou stupňů ve výši 3 000 Kč.

Žalobce uvedený rozsudek odvolacího soudu napadl dovoláním ze dne 3. 4. 2017 (č. l. 189 a 190), které bylo doručeno soudu prvního stupně dne 4. 4. 2017 a 11. 4. 2017, při jehož podání nebyl žalobce zastoupen advokátem a ani nedoložil, že má sám odpovídající právnické vzdělání. Žalobce současně v dovolání požádal o ustanovení zástupce mimo jiné pro dovolací řízení, a to Mgr. Michala Postla, advokáta.

Soud prvního stupně o žádosti žalobce rozhodl usnesením ze dne 18. 4. 2017, č. j. 5 C 22/2015-195, tak, že žalobci přiznal osvobození od placení soudních poplatků z jedné poloviny pro dovolací řízení (výrok I) a ustanovil žalobci zástupcem pro řízení k odůvodnění podaného dovolání Mgr. Alexandru Károvou, advokátku (výrok II). Odvolací soud usnesením ze dne 25. 5. 2017, č. j. 7 Co 790/2017-205, k odvolání ustanovené právní zástupkyně ze dne 9. 5. 2017 (č. l. 201), usnesení soudu prvního stupně změnil tak, že žalobci osvobození od placení soudních poplatků pro dovolací řízení nepřiznal a žádost žalobce o ustanovení zástupce pro dovolací řízení zamítl. Usnesení odvolacího soudu nabylo právní moci dne 12. 6. 2017.

Žalobce podáním ze dne 5. 5. 2017 (č. l. 198), doručeným téhož dne soudu prvního stupně, uvedl „mou žádost o ustanovení právního zástupce ze dne 3. 4. 2017 jsem zřejmě nepřesně uvedl, že ‚proti rozhodnutí odvolacího soudu podávám dovolání k Nejvyššímu soudu s uvedeným odůvodněním‘. Omlouvám se, ale ani touto citací této mojí žádosti jsem neměl dále na mysli, že tímto dovolání podávám, neboť právě za tím účelem jsem žádal o právního zástupce.“ Soud prvního stupně podáním ze dne 9. 5. 2017 a 12. 6. 2017 (č. l. 199 a 208) mimo jiné vyzval žalobce, aby se ve stanovené lhůtě vyjádřil, zda trvá na svém dovolání ze dne 11. 4. 2017 či jej bere zpět. Žalobce podáním ze dne 19. 6. 2017 (č. l. 209), které bylo doručeno soudu prvního stupně dne 20. 6. 2017, mimo jiné sdělil, že „na svém dovolání ze dne 11. 4. 2017 netrvá.“ Žalobce posléze podáním ze dne 20. 6. 2015 (č. l. 211), které bylo soudu prvního stupně doručeno dne 21. 6. 2017, mimo jiné sdělil „měním své rozhodnutí podané Okresnímu soudu v Českém Krumlově ze dne 19. 6. 2017 a trvám na mém dovolání za podmínek a rozhodnutí Okresního soudu v Českém Krumlově ze dne 18. 4. 2017, č. j. 5 C 22/2015-195. Proto podávám také dovolání proti usnesení krajského soudu jako soudu odvolacího ze dne 25. 5. 2017, č. j. 7 Co 790/2017-205. Proto trvám také na ustanoveném právním zástupci, resp. žádám o ustanovení jiného právního zástupce ve věci tohoto dovolání.“

Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014 do 29. 9. 2017 (viz čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb. a čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen „o. s. ř.“.

Podle ustanovení § 243c odst. 3 věta druhá o. s. ř. vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.

Protože dovolání bylo vzato zpět a zpětvzetí podání, jímž bylo vzato dovolání zpět, není přípustné (k tomu srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 7. 2012, sp. zn. 20 Cdo 2048/2012, a usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 5. 2001, sp. zn. 22 Cdo 846/2001), Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 243c odst. 3 věty druhé o. s. ř. zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 31. 1. 2019


JUDr. Pavel Simon
předseda senátu