Rozhodnutí NS

21 Cdo 4477/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:06/11/2019
Spisová značka:21 Cdo 4477/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:21.CDO.4477.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Přípustnost dovolání
Dovolací důvody
Vady řízení
Žaloba pro zmatečnost
Dotčené předpisy:§ 237 o. s. ř. ve znění do 29.09.2017
§ 241a o. s. ř. ve znění do 29.09.2017
§ 229 odst. 3 o. s. ř. ve znění do 29.09.2017
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
21 Cdo 4477/2018-286


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jiřího Doležílka a soudců JUDr. Mojmíra Putny a JUDr. Pavla Malého v právní věci žalobce HILLPOINT INVEST s. r. o. se sídlem v Ostravě-Porubě, Marie Majerové č. 1649/25, IČO 03860281, zastoupeného JUDr. Emilem Flegelem, advokátem se sídlem v Praze 10, K Chaloupkám č. 3170/2, proti žalovaným 1) STOJA REAL s. r. o. (dříve MCI BOHEMIA s. r. o.) se sídlem v Praze 1 – Novém Městě, Revoluční č. 1082/8, IČO 25700863, zastoupenému Mgr. Ivanou Palánovou, advokátkou se sídlem v Plzni, Bezručova č. 335/33, 2) Odborový svaz UNIOS se sídlem v Praze 3 – Žižkově, náměstí Winstona Churchilla č. 1800/2, IČO 00006068, zastoupenému JUDr. Milanem Jelínkem, advokátem se sídlem v Praze 8, Sokolovská č. 5/49, a 3) Green Environment Engineering s. r. o. se sídlem v Praze 4 – Nuslích, Na Pankráci č. 1062/58, IČO 01455044, o neplatnost veřejné dobrovolné dražby, za účasti OPZ PLUS, a. s. se sídlem v Praze 1 – Starém Městě, Hradební č. 761/3, IČO 45274835, jako vedlejšího účastníka na straně žalobce, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 60 C 67/2014, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 27. června 2017 č. j. 51 Co 135/2017-205, takto:


I. Dovolání žalobce se odmítá.
II. Žalobce je povinen zaplatit žalovanému 2) na náhradě nákladů dovolacího řízení 3 388 Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám JUDr. Milana Jelínka, advokáta se sídlem v Praze 8, Sokolovská č. 5/49.
III. Žalobce je povinen zaplatit žalovanému 3) na náhradě nákladů dovolacího řízení 300 Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení.
IV. Ve vztahu mezi žalobcem a žalovaným 1) nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
V. Ve vztahu mezi žalovanými a vedlejším účastníkem na straně žalobce nemá žádný z nich právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 27. 6. 2017 č. j. 51 Co 135/2017-205 není přípustné podle ustanovení § 237 občanského soudního řádu ve znění účinném do 29. 9. 2017 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb.) [dále jen „o. s. ř.“], neboť dovolatel v něm uplatnil jiný dovolací důvod než ten, který je – jako jediný přípustný – uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o. s. ř., a z jeho námitek nevyplývají žádné rozhodné právní otázky, na jejichž vyřešení by záviselo napadené rozhodnutí odvolacího soudu ve smyslu ustanovení § 237 o. s. ř.

Podstatou dovolání žalobce jsou námitky zmatečnostní vady uvedené v ustanovení § 229 odst. 3 o. s. ř. (namítá-li dovolatel, že odvolací soud nevyhověl žádosti jednatele žalobce o odročení jednání ze dne 20. 6. 2017 ze zdravotních důvodů, v níž se jednatel žalobce omluvil a výslovně žádal, aby nebylo jednáno v jeho nepřítomnosti, žádným způsobem na tuto omluvu a žádost o odročení jednání nereagoval a jednal v nepřítomnosti jednatele žalobce, jenž se řádně a včas omluvil) a dalších vad řízení (vytýká-li odvolacímu soudu, že „za obecného zmocněnce byla označena osoba, která nebyla zmocněna pro jednání v této věci před soudem“, a že žalobce neobdržel do datové schránky rozhodnutí odvolacího soudu, o které až následně požádal), ke kterým může dovolací soud podle ustanovení § 242 odst. 3 věty druhé o. s. ř. přihlédnout jen tehdy, je-li dovolání přípustné; samy tyto vady však přípustnost dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu založit nemohou.

Má-li účastník řízení za to, že bylo odvolací řízení zatíženo zmatečnostní vadou, má možnost podat žalobu pro zmatečnost (§ 229 a násl. o. s. ř.) [což ostatně žalobce (jak vyplývá z obsahu spisu) učinil podáním ze dne 18. 9. 2017], která (na rozdíl od dovolání) slouží výhradně k nápravě těchto (zmatečnostních) vad řízení.

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání žalobce podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl.

Výroky o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňují (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 11. 6. 2019


JUDr. Jiří Doležílek
předseda senátu